Monitor Polski

M.P.2018.208 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 146
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 23 grudnia 2008 r.
w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132) zarządza się, co następuje:
§  1.  Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Traci moc zarządzenie nr 65 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów (M.P. poz. 451).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

§  1.  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany dalej "Urzędem", jest urzędem administracji rządowej obsługującym Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanego dalej "Prezesem", działającym zgodnie z jego zarządzeniami, decyzjami i wytycznymi oraz pod jego bezpośrednim kierownictwem.
§  2. 
1.  Prezes kieruje Urzędem przy pomocy wiceprezesów, dyrektora generalnego, dyrektorów komórek organizacyjnych wymienionych w § 4 ust. 1 oraz dyrektorów delegatur Urzędu.
2.  Zakres czynności osób wymienionych w ust. 1, z wyłączeniem dyrektora generalnego, ustala Prezes.
3.  Prezes może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, a także innych pracowników Urzędu do podejmowania decyzji, w określonych sprawach, w jego imieniu.
§  3.  Prezes, po zawiadomieniu Prezesa Rady Ministrów, może tworzyć komisje, rady i zespoły jako organy opiniodawcze lub doradcze o charakterze stałym lub doraźnym, określając ich nazwę, skład, zakres zadań i tryb pracy.
§  4. 
1.  W skład Centrali Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) (uchylony);
1a) Biuro Prezesa;
1b) 1  Biuro Prasowe;
2) Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji;
2a) Biuro Budżetu i Administracji;
3) Departament Prawny;
4) Departament Analiz Rynku;
5) Departament Ochrony Konkurencji;
6) Departament Kontroli Koncentracji;
7) Departament Monitorowania Pomocy Publicznej;
8) (uchylony);
8a) 2  Departament Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów;
9) Departament Nadzoru Rynku;
10) Departament Inspekcji Handlowej;
10a) 3  Departament Laboratoriów;
11) (uchylony);
12) (uchylony);
13) Samodzielne Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
13a) 4  Samodzielne Stanowisko do spraw Ochrony Danych Osobowych;
14) (uchylony);
15) 5  (uchylony);
16) 6  (uchylony);
17) 7  (uchylony);
18) 8  (uchylony);
19) 9  (uchylony);
20) 10  (uchylony);
21) 11  (uchylony);
22) 12  (uchylony);
23) (uchylony).
2.  Prezesowi podlegają delegatury Urzędu, których siedziby oraz właściwość miejscową i rzeczową określają odrębne przepisy.
3.  Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań oraz tryb pracy Centrali i delegatur Urzędu określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora generalnego.
4.  Spory kompetencyjne między komórkami organizacyjnymi Centrali Urzędu rozstrzyga Prezes.
§  5.  Prezes może tworzyć w Centrali Urzędu, na czas określony lub nieokreślony, zespoły do wykonywania zadań wykraczających poza zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych Centrali i delegatur Urzędu, określając ich nazwę, skład, zakres zadań i tryb pracy.
§  6.  (uchylony).
1 Załącznik § 4 ust. 1 pkt 1b dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 108 z dnia 2 lipca 2018 r. (M.P.2018.659) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 lipca 2018 r.
2 Załącznik § 4 ust. 1 pkt 8a zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 108 z dnia 2 lipca 2018 r. (M.P.2018.659) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 lipca 2018 r.
3 Załącznik § 4 ust. 1 pkt 10a dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 108 z dnia 2 lipca 2018 r. (M.P.2018.659) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 lipca 2018 r.
4 § 4 ust. 1 pkt 13a dodany przez § 1 zarządzenia nr 123 z dnia 6 sierpnia 2019 r. (M.P.2019.750) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 sierpnia 2019 r.
5 Załącznik § 4 ust. 1 pkt 15 uchylony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 108 z dnia 2 lipca 2018 r. (M.P.2018.659) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 lipca 2018 r.
6 Załącznik § 4 ust. 1 pkt 16 uchylony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 108 z dnia 2 lipca 2018 r. (M.P.2018.659) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 lipca 2018 r.
7 Załącznik § 4 ust. 1 pkt 17 uchylony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 108 z dnia 2 lipca 2018 r. (M.P.2018.659) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 lipca 2018 r.
8 Załącznik § 4 ust. 1 pkt 18 uchylony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 108 z dnia 2 lipca 2018 r. (M.P.2018.659) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 lipca 2018 r.
9 Załącznik § 4 ust. 1 pkt 19 uchylony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 108 z dnia 2 lipca 2018 r. (M.P.2018.659) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 lipca 2018 r.
10 Załącznik § 4 ust. 1 pkt 20 uchylony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 108 z dnia 2 lipca 2018 r. (M.P.2018.659) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 lipca 2018 r.
11 Załącznik § 4 ust. 1 pkt 21 uchylony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 108 z dnia 2 lipca 2018 r. (M.P.2018.659) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 lipca 2018 r.
12 Załącznik § 4 ust. 1 pkt 22 uchylony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 108 z dnia 2 lipca 2018 r. (M.P.2018.659) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 lipca 2018 r.