Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego.

Monitor Polski

M.P.2017.404

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 kwietnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 29
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 19 kwietnia 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605, 904, 1361 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu nr 136 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego (M.P. z 2014 r. poz. 583, z 2015 r. poz. 1264 oraz z 2016 r. poz. 1205) w załączniku w § 4 w ust. 1 po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

"9a) Departament Bezzałogowych Statków Powietrznych;".

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.