Monitor Polski

M.P.2018.121 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 136
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 14 listopada 2002 r.
w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 138) zarządza się, co następuje:
§  1.  Urzędowi Lotnictwa Cywilnego nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 listopada 2002 r.

ZAŁĄCZNIK

STATUT URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

§  1.  Urząd Lotnictwa Cywilnego, zwany dalej "Urzędem", zapewnia obsługę Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zwanego dalej "Prezesem", i działa zgodnie z jego zarządzeniami, decyzjami i wytycznymi oraz pod jego bezpośrednim kierownictwem.
§  2. 
1.  Prezes kieruje Urzędem przy pomocy wiceprezesów, dyrektora generalnego Urzędu i osób kierujących komórkami organizacyjnymi wymienionymi w § 4 ust. 1.
2.  Podział zadań między Prezesa, wiceprezesów i dyrektora generalnego Urzędu ustala Prezes.
3.  Prezes może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, a także innych pracowników Urzędu, do podejmowania, w jego imieniu, decyzji w określonych przez niego sprawach, a także do występowania w jego imieniu przed innymi organami.
4.  Prezes może udzielać pełnomocnictw osobom prawnym lub fizycznym do dokonywania określonych czynności cywilnoprawnych i faktycznych w zakresie jego właściwości.
§  3.  Prezes może tworzyć i znosić komisje, rady i zespoły jako organy opiniodawcze i doradcze o charakterze stałym lub doraźnym, określając cel ich powołania, nazwę, skład osobowy, zakres zadań i tryb działania, a także sposób sprawowania nad nimi nadzoru.
§  4. 
1.  W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Biuro Prezesa;
2) Departament Operacyjno-Lotniczy;
3) Departament Personelu Lotniczego;
4) Departament Techniki Lotniczej;
5) Departament Lotnisk;
6) Departament Prawno-Legislacyjny;
7) Departament Rynku Transportu Lotniczego;
7a) Departament Spraw Międzynarodowych;
8) Departament Żeglugi Powietrznej;
9) Departament Ochrony w Lotnictwie Cywilnym;
9a) Departament Bezzałogowych Statków Powietrznych;
10) Komisja Ochrony Praw Pasażerów;
10a) Biuro Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym;
11) (uchylony);
12) (uchylony);
13) Biuro Dyrektora Generalnego.
2.  W ramach Departamentu Techniki Lotniczej działają następujące delegatury i jednostki terenowe:
1) Północno-Zachodnia z siedzibą w Gdańsku z jednostkami terenowymi w Poznaniu i Szczecinie-Goleniowie - dla województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego;
2) Południowo-Zachodnia z siedzibą we Wrocławiu z jednostkami terenowymi w Krakowie i Bielsku-Białej - dla województwa małopolskiego, śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego;
3) Południowo-Wschodnia z siedzibą w Rzeszowie z jednostkami terenowymi w Świdniku i Mielcu - dla województwa lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego;
4) jednostka terenowa w Łodzi - dla województwa łódzkiego.
3.  Organizację wewnętrzną, szczegółowy zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych Urzędu, o których mowa w ust. 1, oraz stanowisk, o których mowa w § 4a, określa regulamin organizacyjny nadany przez Prezesa, na wniosek dyrektora generalnego Urzędu.
§  4a.  W skład Urzędu wchodzą samodzielne stanowiska, do realizacji zadań wynikających z odrębnych przepisów.
§  5.  Prezes, w uzgodnieniu z dyrektorem generalnym, może tworzyć w Urzędzie, na czas określony, zespoły zadaniowe do wykonywania zadań wykraczających poza zakres poszczególnych komórek organizacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1.
§  6.  Do właściwości delegatur i jednostek terenowych, o których mowa w § 4 ust. 2, należy:
1) nadzorowanie i kontrolowanie przestrzegania przepisów prawnych i decyzji w zakresie lotnictwa cywilnego;
2) zabezpieczenie statku powietrznego w celu niedopuszczenia do jego używania na podstawie art. 27 ust. 3a pkt 1 lit. a ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze oraz zwolnienie statku powietrznego z zabezpieczenia;
3) sprawowanie nadzoru nad zdatnością do lotu i utrzymaniem ciągłej zdatności statków powietrznych zarejestrowanych w rejestrze cywilnych statków powietrznych, w tym:
a) orzekanie o zdatności technicznej statków powietrznych będących w eksploatacji,
b) realizacja procedur związanych z wydawaniem, przedłużaniem, zawieszaniem i cofaniem świadectw zdatności do lotu;
4) realizacja procedur związanych z wykonywaniem przeglądów zdatności i wydawaniem poświadczenia zdatności do lotu;
5) realizacja procedur związanych z inspekcją statków powietrznych podczas obsługi oraz wykonywanie inspekcji doraźnych statków powietrznych;
6) udział w procesach oceny i zatwierdzenia programów (instrukcji) obsługi technicznej oraz ich zatwierdzanie wraz ze zmianami;
7) udział w procesach uzgadniania Instrukcji Prowadzenia Pokładowego Dziennika Technicznego oraz jej zmian;
8) udział w procesach związanych z certyfikowaniem organizacji obsługowych i zarządzania ciągłą zdatnością;
9) prowadzenie bieżącego nadzoru oraz okresowych kontroli zgodnie z przepisami dotyczącymi utrzymania przez organizacje obsługowe i zarządzania ciągłą zdatnością zgodności z warunkami zatwierdzenia;
10) analiza i zatwierdzanie charakterystyk (instrukcji) organizacji obsługowych i zarządzania ciągłą zdatnością;
11) udział w procesach certyfikacji typu, certyfikacji organizacji projektujących i produkujących prowadzonych przez Urząd na rzecz Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego;
12) nadzorowanie prac związanych z projektowaniem, budową i wydawanie pozwoleń na wykonywanie lotów dla typów statków powietrznych, o których mowa w załączniku II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylającego dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE (Dz. Urz. UE L 79 z 19.03.2008, str. 1, z późn. zm.), w tym statków powietrznych kategorii specjalnej;
13) analiza i opiniowanie programów lotów próbnych i warunków wykonywania lotów dla wydania pozwolenia na lot oraz nadzór nad personelem wykonującym loty próbne i kontrolne;
14) realizacja innych zadań wskazanych przez kierującego Departamentem Techniki Lotniczej.