Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Monitor Polski

M.P.2016.842

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 109
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 29 sierpnia 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
W załączniku do zarządzenia nr 153 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (M.P. poz. 1304) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego;",

b)
po pkt 19 dodaje się pkt 19a w brzmieniu:

"19a) Biuro Ministra;",

c)
po pkt 21 dodaje się pkt 21a w brzmieniu:

"21a) Biuro Wsparcia i Rozwoju Kapitału Ludzkiego;",

d)
uchyla się pkt 22;
2)
w § 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego;".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.