Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2018.452

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 kwietnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 kwietnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 143 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. zarządza się, co następuje:
W statucie Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącym załącznik do zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. poz. 762 oraz z 2017 r. poz. 438 i 611) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Kancelaria zapewnia obsługę merytoryczną, organizacyjną, prawną i techniczną Prezydenta, Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej "Szefem Kancelarii", Zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej "Zastępcą Szefa Kancelarii", Sekretarza Stanu - Szefa Gabinetu Prezydenta oraz sekretarzy i podsekretarzy stanu";

2)
w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zastępca Szefa Kancelarii, Sekretarz Stanu - Szef Gabinetu Prezydenta, sekretarze i podsekretarze stanu oraz Dyrektor Generalny kierują pracami Kancelarii w zakresie powierzonym przez Szefa Kancelarii.";

3)
w § 3:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Prezydent powołuje i odwołuje Szefa Kancelarii, Zastępcę Szefa Kancelarii, Sekretarza Stanu - Szefa Gabinetu Prezydenta oraz sekretarzy i podsekretarzy stanu.",

b)
ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Szefa Kancelarii zastępuje w czasie nieobecności Zastępca Szefa Kancelarii, a w przypadku nieobecności Zastępcy Szefa Kancelarii, wskazany przez Szefa Kancelarii sekretarz lub podsekretarz stanu.

3. Szef Kancelarii, za zgodą Prezydenta, określa szczegółowy zakres zadań Zastępcy Szefa Kancelarii, Sekretarza Stanu - Szefa Gabinetu Prezydenta, sekretarzy i podsekretarzy stanu oraz Dyrektora Generalnego w Kancelarii, w tym zakres nadzoru merytorycznego nad komórkami organizacyjnymi Kancelarii";

4)
§ 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. W skład Kancelarii wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Biuro Szefa Kancelarii;

2) Biuro Gabinetu Prezydenta;

3) Biuro Dialogu i Korespondencji;

4) Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej;

5) Biuro Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

6) Biuro Narodowej Rady Rozwoju, Samorządu i Inicjatyw Obywatelskich;

7) Biuro Obsługi Organizacyjnej Prezydenta;

8) Biuro Obywatelstw i Prawa Łaski;

9) Biuro Odznaczeń i Nominacji;

10) Biuro Prasowe;

11) Biuro Prawa i Ustroju;

12) Biuro Spraw Zagranicznych;

13) Biuro Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą;

14) Biuro Wydarzeń Krajowych;

15) Biuro Wystąpień i Patronatów Prezydenta;

16) Biuro Administracyjne;

17) Biuro Finansowe;

18) Archiwum Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

5)
§ 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. 1. Organizację wewnętrzną Kancelarii, zakres zadań oraz tryb pracy komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny Kancelarii nadany przez Szefa Kancelarii.

2. Kierujący komórką organizacyjną określa, w wewnętrznym regulaminie komórki organizacyjnej, strukturę oraz podział zadań wewnątrz komórki organizacyjnej.

3. Wewnętrzny regulamin komórki organizacyjnej zatwierdza Szef Kancelarii po zaopiniowaniu przez Dyrektora Generalnego oraz zaakceptowaniu przez osobę sprawującą nadzór merytoryczny nad komórką organizacyjną.".

Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzi reorganizację Kancelarii związaną z nową strukturą jej komórek organizacyjnych.
Kierujący komórkami organizacyjnymi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej opracują wewnętrzne regulaminy kierowanych przez siebie komórek organizacyjnych i przedłożą do zaopiniowania Dyrektorowi Generalnemu w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.