Nadanie statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2015.762

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 kwietnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 sierpnia 2015 r.
w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 143 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. zarządza się, co następuje:
Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej "Kancelarią", nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.
Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzi reorganizację Kancelarii związaną z nową strukturą jej statutowych komórek organizacyjnych.
Traci moc zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. Nr 49, poz. 526, z późn. zm.).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 sierpnia 2015 r.

ZAŁĄCZNIK

STATUT KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

§  1. 
1. 
Kancelaria jest organem pomocniczym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2. 
Kancelaria wykonuje zadania wynikające z kompetencji Prezydenta określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i w innych ustawach.
3. 
Kancelaria działa zgodnie z decyzjami i poleceniami Prezydenta.
4.  1
 Kancelaria zapewnia obsługę merytoryczną, organizacyjną, prawną i techniczną Prezydenta, Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej "Szefem Kancelarii", Zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej "Zastępcą Szefa Kancelarii", Sekretarza Stanu - Szefa Gabinetu Prezydenta oraz sekretarzy i podsekretarzy stanu;
§  2. 
1. 
Na czele Kancelarii stoi Szef Kancelarii, który kieruje jej pracami.
2.  2
 Zastępca Szefa Kancelarii, Sekretarz Stanu - Szef Gabinetu Prezydenta, sekretarze i podsekretarze stanu oraz Dyrektor Generalny kierują pracami Kancelarii w zakresie powierzonym przez Szefa Kancelarii.
3. 
Szef Kancelarii wydaje zarządzenia, decyzje i polecenia.
§  3. 
1.  3
 Prezydent powołuje i odwołuje Szefa Kancelarii, Zastępcę Szefa Kancelarii, Sekretarza Stanu - Szefa Gabinetu Prezydenta oraz sekretarzy i podsekretarzy stanu.
1a.  4
 Prezydent może ustanowić pełnomocnika do określonych spraw.
2.  5
 Szefa Kancelarii zastępuje w czasie nieobecności Zastępca Szefa Kancelarii, a w przypadku nieobecności Zastępcy Szefa Kancelarii, wskazany przez Szefa Kancelarii sekretarz lub podsekretarz stanu.
3.  6
 Szef Kancelarii, za zgodą Prezydenta, określa szczegółowy zakres zadań Zastępcy Szefa Kancelarii, Sekretarza Stanu - Szefa Gabinetu Prezydenta, sekretarzy i podsekretarzy stanu oraz Dyrektora Generalnego w Kancelarii, w tym zakres nadzoru merytorycznego nad komórkami organizacyjnymi Kancelarii;
4. 
Liczbę etatów w Kancelarii na dany rok budżetowy ustala Szef Kancelarii za zgodą Prezydenta.
5. 
Podziału etatów między poszczególne komórki organizacyjne dokonuje Szef Kancelarii.
§  4. 
1. 
Szef Kancelarii może imiennie upoważnić osoby na stanowiskach określonych w § 2 ust. 2, a także innych pracowników Kancelarii do załatwienia, w jego imieniu, spraw należących do zadań Kancelarii.
2. 
Szef Kancelarii może powoływać zespoły do wykonania określonych zadań, ustalając ich nazwę, zakres, czas funkcjonowania, tryb działania oraz skład osobowy.
§  5.  7
 W skład Kancelarii wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1)
Biuro Szefa Kancelarii;
2)
Biuro Gabinetu Prezydenta;
3)
Biuro Dialogu i Korespondencji;
4)
Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej;
5)
Biuro Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
6)
Biuro Narodowej Rady Rozwoju, Samorządu i Inicjatyw Obywatelskich;
7)
Biuro Obsługi Organizacyjnej Prezydenta;
8)
Biuro Obywatelstw i Prawa Łaski;
9)
Biuro Odznaczeń i Nominacji;
10)
Biuro Prasowe;
11)
Biuro Prawa i Ustroju;
12)
Biuro Spraw Zagranicznych;
13)
Biuro Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą;
14)
Biuro Wydarzeń Krajowych;
15)
Biuro Wystąpień i Patronatów Prezydenta;
16)
Biuro Administracyjne;
17)
Biuro Finansowe;
18)
Archiwum Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
§  6.  8
1. 
Organizację wewnętrzną Kancelarii, zakres zadań oraz tryb pracy komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny Kancelarii nadany przez Szefa Kancelarii.
2. 
Kierujący komórką organizacyjną określa, w wewnętrznym regulaminie komórki organizacyjnej, strukturę oraz podział zadań wewnątrz komórki organizacyjnej.
3. 
Wewnętrzny regulamin komórki organizacyjnej zatwierdza Szef Kancelarii po zaopiniowaniu przez Dyrektora Generalnego oraz zaakceptowaniu przez osobę sprawującą nadzór merytoryczny nad komórką organizacyjną.
§  7. 
1. 
Kancelaria zapewnia obsługę administracyjno-organizacyjną Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa poprzez Biuro Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.
2. 
Kancelaria zapewnia obsługę prawną i administracyjno-techniczną Wspólnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz Rzecznika dyscypliny finansów publicznych właściwego dla tej Komisji.
3. 
Kancelaria zapewnia obsługę finansową działalności Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
1 Załącznik § 1 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 27 kwietnia 2018 r. (M.P.2018.452) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 kwietnia 2018 r.
2 Załącznik § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 27 kwietnia 2018 r. (M.P.2018.452) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 kwietnia 2018 r.
3 Załącznik § 3 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a zarządzenia z dnia 27 kwietnia 2018 r. (M.P.2018.452) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 kwietnia 2018 r.
4 Załącznik § 3 ust. 1a dodany przez § 1 zarządzenia z dnia 9 czerwca 2017 r. (M.P.2017.611) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 czerwca 2017 r.
5 Załącznik § 3 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b zarządzenia z dnia 27 kwietnia 2018 r. (M.P.2018.452) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 kwietnia 2018 r.
6 Załącznik § 3 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b zarządzenia z dnia 27 kwietnia 2018 r. (M.P.2018.452) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 kwietnia 2018 r.
7 Załącznik § 5:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 13 kwietnia 2017 r. (M.P.2017.438) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 kwietnia 2017 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 27 kwietnia 2018 r. (M.P.2018.452) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 kwietnia 2018 r.

8 Załącznik § 6 zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia z dnia 27 kwietnia 2018 r. (M.P.2018.452) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 kwietnia 2018 r.