§ 1. - Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. - M.P.2019.703 - OpenLEX

§ 1. - Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Monitor Polski

M.P.2019.703

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 lipca 2019 r.
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 października 2015 r. w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (M.P. poz. 1046, z 2016 r. poz. 826 oraz z 2017 r. poz. 457) w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 w ust. 1 w pkt 1:
a)
lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) Wydział Egzaminów z Przedmiotów Kształcenia Ogólnego,",

b)
uchyla się lit. b,
c)
lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) Wydział Egzaminów z Języków Obcych,",

d)
uchyla się lit. e;
2)
w § 5 w ust. 2 w pkt 4 lit. a i b otrzymują brzmienie:

"a) egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego oraz egzaminów eksternistycznych - do dnia 31 października,

b) egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego - do dnia 31 grudnia.";

3)
w § 8 w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w przypadku osób ubiegających się o stanowiska, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, w Wydziale Egzaminów z Przedmiotów Kształcenia Ogólnego, Wydziale Egzaminów z Języków Obcych, Wydziale Egzaminów Zawodowych oraz Wydziale Analiz Wyników Egzaminacyjnych;";

4)
uchyla się § 9.