Monitor Polski

M.P.2017.988

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 148
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 30 października 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 108 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową (M.P. poz. 969, z 2013 r. poz. 191 oraz z 2016 r. poz. 772) wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie:

"w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Wszechstronnego Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową";

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Wszechstronnego Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową, zwany dalej "Zespołem".";

3) w § 2 pkt 1-3 otrzymują brzmienie:

"1) formułowanie zaleceń w celu usprawnienia koordynacji działań organów administracji rządowej realizujących zadania w zakresie współpracy w ramach wszechstronnego partnerstwa strategicznego Rzeczypospolitej Polskiej z Chińską Republiką Ludową;

2) zapewnienie bieżącej wymiany informacji między organami administracji rządowej w kwestiach dotyczących wszechstronnego partnerstwa strategicznego Rzeczypospolitej Polskiej z Chińską Republiką Ludową;

3) formułowanie wniosków i rekomendacji w sprawie kierunków rozwoju wszechstronnego partnerstwa strategicznego Rzeczypospolitej Polskiej z Chińską Republiką Ludową;";

4) w § 3 w ust. 1:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wiceprzewodniczący - przedstawiciel, w randze sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju albo podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, wyznaczony przez Ministra Rozwoju i Finansów;",

b) w pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) po jednym przedstawicielu, w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu, wyznaczonym przez:

– Ministra Cyfryzacji,

– Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,

– Ministra Edukacji Narodowej,

– Ministra Energii,

– Ministra Infrastruktury i Budownictwa,

– Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

– Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

– Ministra Obrony Narodowej,

– Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

– Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

– Ministra Rozwoju i Finansów - w Ministerstwie Finansów,

– Ministra Sportu i Turystyki,

– Ministra Sprawiedliwości,

– Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

– Ministra Środowiska,

– Ministra Zdrowia;";

5) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przewodniczący przedstawia Radzie Ministrów sprawozdanie roczne z realizacji zadań Zespołu, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.