Zmiana uchwały w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na... - M.P.2018.1016 - OpenLEX

Zmiana uchwały w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele.

Monitor Polski

M.P.2018.1016

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 października 2018 r.

UCHWAŁA Nr 52/2018
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 18 października 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373) uchwala się, co następuje:
W uchwale nr 43/2013 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele (M.P. z 2018 r. poz. 877) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
w pkt 11 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) oddziały okręgowe NBP, punkt sprzedaży w Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka oraz mobilne punkty sprzedaży NBP,",

b)
po pkt 15 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 16 w brzmieniu:

"16) punkt sprzedaży w Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka - miejsce zlokalizowane w Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka, w którym prowadzona jest sprzedaż srebrnych monet kolekcjonerskich i banknotów kolekcjonerskich na rzecz odbiorców indywidualnych przez pracowników Oddziału Okręgowego NBP w Warszawie.";

2)
w § 3 w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w kasach oddziałów okręgowych NBP, w punkcie sprzedaży w Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka i w mobilnych punktach sprzedaży NBP, przez przyjęcie zapłaty i bezpośrednie ich wydanie;";

3)
w załączniku nr 1 w § 5 wprowadza się następujące zmiany:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku dostarczenia klientowi wartości kolekcjonerskich przesyłką kurierską do ceny sprzedaży doliczany jest koszt wysyłki, obejmujący jej ubezpieczenie. Aktualny koszt wysyłki dostępny jest na stronie internetowej sklepu internetowego. Przesyłką kurierską dostarczane są wartości kolekcjonerskie, objęte zamówieniami, których wartość nie przekracza 20 000 zł brutto, z zastrzeżeniem ust. 2a.",

b)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. W uzasadnionych przypadkach NBP może odstąpić od realizacji zamówień w drodze przesyłki kurierskiej dla zamówień o wartości nieprzekraczającej 20 000 zł brutto. Informacja o realizacji zamówień wartości kolekcjonerskich, wyłącznie w formie odbioru osobistego w Oddziale Okręgowym NBP w Warszawie, umieszczana jest na stronie internetowej sklepu internetowego w terminie co najmniej dwóch tygodni przed datą emisji wartości kolekcjonerskiej wyłączonej z wysyłki przesyłką kurierską.".

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.