Monitor Polski

M.P.2017.1138

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 września 2017 r.

UCHWAŁA Nr 179
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 listopada 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.  W uchwale nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r. poz. 821) w załączniku w części V.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 września 2017 r.