Art. 136. - [Programy wieloletnie] - Finanse publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.305 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 października 2021 r. do: 31 grudnia 2021 r.
Art.  136.  [Programy wieloletnie]
1. 
Ustawa budżetowa może określać, w ramach limitów wydatków na rok budżetowy, limity wydatków na programy wieloletnie.
2. 
Programy wieloletnie są ustanawiane przez Radę Ministrów w celu realizacji strategii przyjętych przez Radę Ministrów, w tym w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa. Rada Ministrów, ustanawiając program, wskazuje jego wykonawcę.
3. 
Realizacja programów wieloletnich może być podzielona na etapy.
4. 
Jednostki realizujące program wieloletni mogą zaciągać zobowiązania w celu sfinansowania w poszczególnych latach realizacji tego programu do wysokości łącznej kwoty wydatków określonych dla całego programu. W razie wspólnej realizacji programu wieloletniego przez dwa lub więcej podmioty, zobowiązania zaciągane przez każdy podmiot nie mogą przekroczyć kwoty planowanej dla tego podmiotu.