Monitor Polski

M.P.2017.914

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 października 2017 r.

UCHWAŁA
ZGROMADZENIA OGÓLNEGO SĘDZIÓW NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
z dnia 27 września 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania Naczelnego Sądu Administracyjnego

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1066 i 2261) uchwala się, co następuje:
§  1.  W załączniku do uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania Naczelnego Sądu Administracyjnego (M.P. poz. 1007, z 2015 r. poz. 922 oraz z 2016 r. poz. 1126) w § 42 w ust. 2 w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 i 12 w brzmieniu:

"11) spraw dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej udzielanej poza granicami kraju oraz refundacji leków, kosztów leczenia i badań diagnostycznych;

12) spraw dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osób bezdomnych.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.