Regulamin wewnętrzny urzędowania Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Monitor Polski

M.P.2010.86.1007

Akt utracił moc
Wersja od: 14 lutego 2020 r.

UCHWAŁA
ZGROMADZENIA OGÓLNEGO SĘDZIÓW NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania Naczelnego Sądu Administracyjnego *

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 36, poz. 196):
Uchwala się regulamin wewnętrznego urzędowania Naczelnego Sądu Administracyjnego, stanowiący załącznik do uchwały.
1. 
Traci moc uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania Naczelnego Sądu Administracyjnego (M. P. Nr 11, poz. 176).
2. 
Do czasu wydania zarządzenia ustalającego organizację Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego działają dotychczasowe jednostki organizacyjne tej Kancelarii.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

REGULAMIN WEWNĘTRZNEGO URZĘDOWANIA NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

Rozdział  1

Wewnętrzna organizacja Naczelnego Sądu Administracyjnego i zakres zadań jednostek organizacyjnych Sądu

§  1. 
1. 
Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego kieruje pracami i reprezentuje Naczelny Sąd Administracyjny, zwany dalej "Sądem", pełni czynności z zakresu administracji sądowej oraz sprawuje zwierzchni nadzór nad działalnością administracyjną sądów administracyjnych.
2. 
Prezes Sądu określa, w jakim zakresie w sprawach, o których mowa w ust. 1, zastępują go wiceprezesi Sądu.
3. 
Jeżeli Prezes Sądu zleca sędziom czynności z zakresu administracji sądowej lub załatwianie spraw w jego imieniu, określa czynności lub sprawy oraz zakres upoważnienia.
§  2. 
1. 
W skład Izb Sądu wchodzą sędziowie Sądu, których przydziela do Izb Kolegium Sądu na wniosek Prezesa Sądu.
2. 
Pracami Izby kieruje wiceprezes Sądu wyznaczony do pełnienia tej funkcji przez Prezesa Sądu, zwany dalej "Prezesem Izby".
3. 
Izby używają skrótowych oznaczeń: Izba Finansowa - NSAF, Izba Gospodarcza - NSAG i Izba Ogólnoadministracyjna - NSAO.
4. 
Prezes Sądu tworzy w Izbach wydziały orzecznicze, za zgodą Kolegium Sądu, na podstawie ustalonych w przepisach o biurowości kryteriów rzeczowo-problemowych określających przedmiot spraw sądowoadministracyjnych objętych właściwością Izb. Wydziały oznacza się kolejnymi cyframi rzymskimi poprzedzającymi oznaczenie Izby.
5. 
Izby i wydziały orzecznicze w Izbach mają oddzielne sekretariaty, którymi kierują kierownicy sekretariatów.
6. 
Sprawy dyscyplinarne sędziów są prowadzone w Izbie Ogólnoadministracyjnej.
7. 
Jeżeli w Izbie nie zostały utworzone wydziały orzecznicze, wydziałem orzeczniczym jest Izba.
§  3. 
1. 
W Sądzie tworzy się Wydział Informacji Sądowej, który wykonuje zadania w zakresie:
1)
informowania stron i osób zainteresowanych o właściwości sądów administracyjnych i stanie spraw załatwianych w Sądzie oraz udostępniania do wglądu akt spraw;
2)
udostępniania informacji publicznej o działalności Sądu;
3)
prowadzenia spraw petycji, skarg i wniosków;
4)
obsługi medialnej Sądu i Prezesa Sądu;
5)
statystyki sądowej;
6)
prowadzenia strony internetowej Sądu i strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz sprawowania nadzoru nad Centralną Bazą Orzeczeń i Informacji o Sprawach rozpoznawanych w sądach administracyjnych i wykonywania innych czynności związanych z tą Bazą w zakresie określonym przez Prezesa Sądu.
2. 
W Wydziale Informacji Sądowej działa sekretariat informacji o sprawach, który wykonuje zadania określone w ust. 1 pkt 1, oraz w miarę potrzeby odpowiednie zespoły do załatwiania innych spraw należących do zakresu działania tego Wydziału.
3. 
Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej powołuje Prezes Sądu spośród sędziów Sądu lub członków Biura Orzecznictwa. Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej jest rzecznikiem prasowym Sądu.
4. 
Bezpośredni nadzór nad wykonywaniem zadań przez Wydział Informacji Sądowej sprawuje Prezes Sądu lub wiceprezes wyznaczony przez Prezesa Sądu.
5. 
Wydział Informacji Sądowej sprawuje nadzór nad działalnością wojewódzkich sądów administracyjnych w zakresie zadań, o których mowa w ust. 1.
§  4. 
Kancelaria Prezesa Sądu wykonuje zadania związane z pełnieniem przez Prezesa Sądu czynności w zakresie tworzenia warunków do sprawnego funkcjonowania sądów administracyjnych, poprzez realizowanie zadań mających na celu:
1)
zapewnienie właściwych obsad orzeczniczych oraz wspomagających i pomocniczych obsad urzędniczych, odpowiednich do zakresu kognicji sądownictwa administracyjnego i wpływu spraw;
2)
zapewnienie sędziom warunków pracy i wynagrodzenia odpowiadających godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków;
3)
tworzenie warunków dla sprawnego orzekania i funkcjonowania systemu sądownictwa administracyjnego, w szczególności w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków lokalowych oraz wyposażenia technicznego;
4)
zapewnienie właściwego zabezpieczenia finansowego realizacji wykonywanych celów i zadań.
§  5. 
Cele, o których mowa w § 4, Kancelaria Prezesa Sądu wykonuje w szczególności poprzez:
1)
zapewnienie organizacyjnych, technicznych i finansowych warunków działania Sądu i jego organów;
2)
wykonywanie funkcji i zadań dysponenta głównego środków budżetowych oraz dysponenta trzeciego stopnia w odniesieniu do Sądu;
3)
przygotowywanie projektu dochodów i wydatków Sądu oraz opracowywanie zbiorczego projektu dochodów i wydatków sądów administracyjnych; wykonywanie uchwalonego budżetu oraz prowadzenie rachunkowości i spraw kasowych;
4)
zapewnienie obsługi Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu, Kolegium Sądu oraz Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu;
5)
prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych sędziów i referendarzy sądowych;
6)
prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych pracowników Sądu;
7)
zapewnienie odpowiednich warunków materialno-technicznych i organizacyjnych dla prowadzenia szkoleń sędziów;
8)
organizowanie szkoleń dla pracowników Sądu;
9)
zarządzanie mieniem sądowym oraz realizowanie procesów inwestycyjno-remontowych;
10)
prowadzenie spraw zaopatrzeniowych i gospodarki materiałowej oraz prowadzenie postępowań w sprawie udzielania zamówień publicznych;
11)
tworzenie, rozwój i utrzymanie systemów informatycznych oraz inicjowanie i wdrażanie nowych technologii w sądach administracyjnych, a także nadzorowanie i koordynowanie tych przedsięwzięć w wojewódzkich sądach administracyjnych;
12)
zapewnienie obsługi prawnej Sądu;
13)
przygotowywanie i wykonywanie zadań w zakresie:
a)
współpracy z organami władzy publicznej i organami administracji publicznej w zakresie wynikającym z realizowanych zadań i potrzeb sądownictwa administracyjnego,
b)
współpracy zagranicznej Sądu z sądami innych państw i organizacjami międzynarodowymi,
c)
współpracy ze szkołami wyższymi i ośrodkami naukowymi w zakresie realizowanych zadań;
14)
prowadzenie sekretariatów Prezesa Sądu i Szefa Kancelarii Prezesa Sądu;
15)
prowadzenie biura podawczego, biblioteki i archiwum zakładowego.
§  6. 
1. 
Kancelarią Prezesa Sądu kieruje Szef Kancelarii Prezesa Sądu.
2. 
Szef Kancelarii Prezesa Sądu jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Sądu niebędących sędziami.
§  7. 
W ramach struktur organizacyjnych Kancelarii Prezesa Sądu działa pion ochrony, którym kieruje pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych, podlegający bezpośrednio Prezesowi Sądu.
§  8. 
1. 
Organizację Kancelarii Prezesa Sądu, w tym określenie jednostek organizacyjnych oraz podział zadań w ramach struktury organizacyjnej Kancelarii, ustala zarządzenie organizacyjne Prezesa Sądu, podjęte za zgodą Kolegium Sądu.
2. 
Prezes Sądu może tworzyć w jednostkach organizacyjnych Kancelarii Prezesa Sądu oddziały lub zespoły do załatwiania określonych rodzajów spraw, którymi kierują kierownicy oddziałów lub zespołów.
§  9. 
Kancelaria Prezesa Sądu sprawuje nadzór nad działalnością wojewódzkich sądów administracyjnych w zakresie wynikającym z realizowanej funkcji dysponenta głównego środków budżetowych, z odpowiednim uwzględnieniem spraw organizacyjnych należących do zakresu działania Kancelarii.
§  10.  1
 Audyt wewnętrzny w Naczelnym Sądzie Administracyjnym jest wykonywany na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych.
§  11. 
1. 
W Biurze Orzecznictwa Prezes Sądu tworzy wydziały problemowo-wizytacyjne na podstawie ustalonych w przepisach o biurowości kryteriów rzeczowo-problemowych określających przedmiot spraw sądowoadministracyjnych, wydział gromadzenia i publikacji orzeczeń sądów administracyjnych oraz wydział prawa europejskiego.
2. 
Wydziały w Biurze Orzecznictwa oznacza się kolejnymi cyframi rzymskimi oraz skrótowym oznaczeniem Biura Orzecznictwa - BO.
3. 
Biuro Orzecznictwa ma oddzielny sekretariat, którym kieruje kierownik sekretariatu.
§  12. 
Wydział problemowo-wizytacyjny w zakresie swojej właściwości:
1)
analizuje orzecznictwo sądów administracyjnych;
2)
opracowuje wnioski Prezesa Sądu do Trybunału Konstytucyjnego oraz wnioski do Sądu o podjęcie uchwał lub unieważnienie orzeczeń sądów administracyjnych;
3)
opracowuje informację roczną o działalności sądów administracyjnych oraz o problemach funkcjonowania administracji publicznej wynikających ze spraw rozpoznawanych przez sądy administracyjne;
4)
wykonuje czynności nadzoru nad działalnością administracyjną wojewódzkich sądów administracyjnych.
§  13. 
Wydział gromadzenia i publikacji orzeczeń sądów administracyjnych wykonuje zadania dotyczące:
1)
gromadzenia orzeczeń sądów administracyjnych w zakresie i w sposób określony przez Prezesa Sądu;
2)
dostarczania materiałów niezbędnych dla prawidłowej publikacji orzeczeń w Centralnej Bazie Orzeczeń i Informacji o Sprawach rozpoznawanych w sądach administracyjnych w zakresie określonym przez Prezesa Sądu;
3)
wydawania zbioru urzędowego orzeczeń sądów administracyjnych, które zostały zakwalifikowane do publikacji w tym zbiorze, w trybie określonym przez Prezesa Sądu.
§  14. 
Wydział prawa europejskiego wykonuje zadania w zakresie:
1)
gromadzenia i analizy przepisów prawa europejskiego, które mają zastosowanie w sprawach sądowoadministracyjnych;
2)
gromadzenia i analizy orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie objętym właściwością sądów administracyjnych;
3)
udostępniania przepisów prawa europejskiego i orzecznictwa sądów w tych sprawach sędziom sądów administracyjnych;
4)
analizowania orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach, w których ma zastosowanie prawo europejskie;
5)
współpracy z odpowiednimi państwowymi jednostkami organizacyjnymi oraz innymi instytucjami w sprawach dotyczących prawa europejskiego.
§  15. 
1. 
W skład wydziału w Biurze Orzecznictwa wchodzą:
1)
sędziowie Sądu;
2)
asystenci sędziów, starsi asystenci sędziów oraz inni pracownicy zatrudnieni na stanowiskach specjalistów, starszych specjalistów i głównych specjalistów.
2. 
Do wydziału mogą być także przydzieleni delegowani do Sądu:
1)
sędziowie i referendarze sądowi wojewódzkich sądów administracyjnych;
2)
sędziowie sądów apelacyjnych lub okręgowych.
3. 
Wydziałem kieruje naczelnik wyznaczony przez Prezesa Sądu spośród sędziów Sądu przydzielonych do Biura Orzecznictwa.
§  16. 
1. 
W Biurze Orzecznictwa działa zespół inspektorów do spraw biurowości sądowej, podlegający bezpośrednio dyrektorowi Biura Orzecznictwa lub jego zastępcy.
2.  2
 Prezes Sądu może tworzyć w Biurze Orzecznictwa także inne zespoły, w tym międzystrukturalne do wykonywania określonych przez niego poszczególnych zadań pod kierunkiem członka zespołu wyznaczonego na wniosek dyrektora Biura Orzecznictwa.
§  17. 
1. 
Sędziów do wydziałów w Biurze Orzecznictwa przydziela Kolegium Sądu na wniosek Prezesa Sądu.
2. 
Dyrektor Biura Orzecznictwa i jego zastępca oraz sędziowie Sądu przydzieleni do wydziałów Biura Orzecznictwa są członkami Biura Orzecznictwa. Prezes Sądu, za zgodą Kolegium Sądu, może powołać członka Biura Orzecznictwa spośród sędziów delegowanych do Sądu lub pracowników niebędących sędziami, jeżeli mają kwalifikacje do zajmowania stanowiska sędziego, oraz sędziów w stanie spoczynku.
§  18. 
Do stanowisk w Izbach Sądu, Wydziale Informacji Sądowej, Kancelarii Prezesa Sądu oraz Biurze Orzecznictwa stosuje się przepisy dotyczące odpowiednich stanowisk w Sądzie Najwyższym.
§  18a.  3
 Prezes Sądu, na wniosek Szefa Kancelarii Prezesa Sądu, może tworzyć zespoły międzystrukturalne, składające się z członków poszczególnych jednostek organizacyjnych sądów administracyjnych, do wykonywania określonych przez niego zadań, którymi kierują kierownicy zespołów.

Rozdział  2

Czynności Prezesa Sądu, Prezesów Izb oraz przewodniczących wydziałów orzeczniczych

§  19. 
Prezes Sądu pełni czynności określone w ustawie z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 36, poz. 196) oraz w innych ustawach, a w szczególności:
1)
przygotowuje i zwołuje posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów i Kolegium Sądu oraz im przewodniczy;
2)
wyznacza terminy posiedzeń Sądu w pełnym składzie oraz im przewodniczy;
3)
występuje z wnioskami o podjęcie uchwał przez Sąd w odpowiednim składzie oraz o unieważnienie orzeczeń sądów administracyjnych;
4)
występuje do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskami o stwierdzenie zgodności ustawy i umowy międzynarodowej albo innego aktu normatywnego z Konstytucją, ustawą lub ratyfikowaną umową międzynarodową;
5)
udziela informacji Trybunałowi Konstytucyjnemu co do wykładni określonego przepisu prawa w orzecznictwie sądowym;
6)
określa tryb kwalifikowania orzeczeń sądów administracyjnych do ogłoszenia w zbiorze urzędowym i zarządza ich ogłoszenie;
7)
przedstawia informację o działalności sądów administracyjnych;
8)
wykonuje czynności z zakresu prawa pracy;
9)
przyjmuje interesantów w sprawach petycji, skarg i wniosków.
§  20. 
Prezes Izby Sądu:
1)
kieruje pracą Izby;
2)
wykonuje czynności przewodniczącego wydziału orzeczniczego, jeżeli Izba nie jest podzielona na wydziały;
3) 4
 ustala terminy i składy orzekające posiedzeń jawnych i niejawnych na kolejne okresy trzymiesięczne, w tym także posiedzeń jawnych w składzie całej Izby albo w składzie siedmiu sędziów oraz przewodniczy tym posiedzeniom Sądu, jeżeli bierze w nich udział;
4)
rozstrzyga spory co do właściwości między wydziałami orzeczniczymi Izby;
5)
zapoznaje się z orzecznictwem Sądu oraz organizuje narady sędziów w celu omówienia przepisów prawnych budzących wątpliwości lub których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie;
6)
kieruje pracą zespołów sędziów powołanych do kwalifikowania orzeczeń sądów administracyjnych do ogłoszenia w zbiorze urzędowym;
7)
analizuje orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach objętych właściwością Izby oraz przedstawia Prezesowi Sądu propozycje tematów narad, konferencji i szkoleń sędziów;
8)
przedstawia Prezesowi Sądu projekty wniosków do Trybunału Konstytucyjnego;
9)
informuje Prezesa Sądu o istotnych problemach wynikających z działalności Izby.
§  21. 
Przewodniczący wydziału orzeczniczego kieruje pracą wydziału, a w szczególności:
1)
przekazuje sprawy do załatwienia sędziom, stosownie do szczegółowych zasad ustalonych przez Kolegium Sądu;
2)
przeprowadza losowania składów orzekających;
3) 5
 potwierdza uprawnienie do przejrzenia akt sprawy osobom niebędącym stroną w postępowaniu, w przypadkach przewidzianych w przepisach odrębnych;
4) 6
 wykonuje na zarządzenie Prezesa Izby czynności, o których mowa w § 20 pkt 3; terminy posiedzeń niejawnych w składzie jednego sędziego może wyznaczyć także przewodniczący wydziału albo sędzia sprawozdawca;
5) 7
 kontroluje zasadność odraczania rozpraw oraz bieg spraw;
6)
kontroluje terminowość sporządzania uzasadnień orzeczeń;
7)
kontroluje pracę sekretariatu oraz wydaje stosowne zarządzenia;
8)
zapoznaje się z orzecznictwem Sądu oraz organizuje narady sędziów wydziału w celu omówienia przepisów prawnych budzących wątpliwości lub których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie.

Rozdział  3

Wybory kandydatów na stanowisko sędziego Sądu

§  22. 
1. 
Kandydaturę na stanowisko sędziego Sądu zgłasza się Prezesowi Sądu przez złożenie karty zgłoszenia w ciągu miesiąca od dnia ogłoszenia obwieszczenia o wolnych stanowiskach sędziowskich w Sądzie. Do karty należy dołączyć informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą osoby kandydata oraz zaświadczenie stwierdzające, że jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego. Obowiązek dołączenia informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenia o stanie zdrowia nie dotyczy kandydata będącego w chwili zgłaszania kandydatury sędzią lub prokuratorem.
2. 
Do karty zgłoszenia mogą być dołączone opinie służbowe lub zawodowe, rekomendacje i inne dokumenty uzasadniające zgłoszenie.
3. 
Karta zgłoszenia powinna zawierać informacje dotyczące warunków wymaganych przez ustawę, o której mowa w § 19, od kandydatów na stanowisko sędziego Sądu.
4. 
Do wykonania badań stanu zdrowia oraz wydawania zaświadczeń stwierdzających zdolność kandydata do pełnienia obowiązków sędziego Sądu stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, wydane na podstawie art. 57 § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.).
§  23. 
1. 
Prezes Sądu stwierdza, czy kandydatura na stanowisko sędziego Sądu została zgłoszona w terminie, czy złożono prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia oraz czy dołączono do niej informację z Krajowego Rejestru Karnego, a także zaświadczenie stwierdzające zdolność kandydata, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego.
2. 
W przypadku stwierdzenia, że kandydatura została zgłoszona z uchybieniem terminowi albo że nie spełnia wymaganych warunków formalnych, Prezes Sądu odmawia nadania sprawie biegu. O odmowie zawiadamia kandydata, Kolegium Sądu oraz Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu, wskazując przyczyny odmowy.
§  24. 
1. 
Po stwierdzeniu spełnienia warunków formalnych przez kandydata Prezes Sądu zwraca się do wiceprezesów Sądu o wskazanie sędziego Sądu, który w wyznaczonym terminie sporządza ocenę kwalifikacji kandydata.
2. 
Na wniosek sędziego Sądu sporządzającego ocenę kwalifikacji wiceprezes Sądu może zwrócić się do właściwych organów o udzielenie niezbędnych dokumentów i opinii o kandydacie. Jeżeli kandydatem jest sędzia, można nadto zwrócić się o sporządzenie dodatkowej oceny kwalifikacji przez prezesa lub innego sędziego właściwego sądu albo sędziego wizytatora.
3. 
Ocenę kwalifikacji kandydata sporządza się z odpowiednim zastosowaniem zaleceń Krajowej Rady Sądownictwa i zapoznaje się z nią kandydata.
§  25. 
1. 
Kandydaturę wraz z oceną kwalifikacji Prezes Sądu przedstawia Kolegium Sądu do zaopiniowania.
2. 
Prezes Sądu zaprasza kandydata do udziału w posiedzeniu Kolegium Sądu. Kandydat przedstawia się członkom Kolegium oraz odpowiada na ich pytania.
3. 
Kolegium Sądu opiniuje kandydata w głosowaniu tajnym, po wysłuchaniu oceny jego kwalifikacji i przeprowadzeniu dyskusji.
4. 
Głosujący oddaje głos za kandydatem, przeciw kandydatowi lub wstrzymujący się.
5. 
Opinię o kandydacie, określającą liczbę uzyskanych głosów "za", głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się", wyznaczony członek Kolegium lub sędzia opiniujący kandydata przedstawia Zgromadzeniu Ogólnemu Sędziów Sądu.
§  26.  8
 Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu podejmuje uchwałę o przedstawieniu Krajowej Radzie Sądownictwa kandydatów na stanowisko sędziego, zgodnie z uchwalonym regulaminem.

Rozdział  4

Wybory członków Kolegium Sądu

§  27. 
Kandydatów na członków Kolegium Sądu zgłaszają sędziowie Sądu, orzekający w Sądzie, na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu.
§  28. 
1. 
Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu wybiera trzech sędziów do komisji skrutacyjnej, która przeprowadza głosowanie.
2. 
Komisja skrutacyjna sporządza karty do głosowania, na których umieszcza w kolejności alfabetycznej nazwiska i imiona zgłoszonych kandydatów.
§  29. 
Głosowanie w sprawie wyboru członków Kolegium Sądu jest tajne.
§  30. 
Głosujący oddaje głos na wskazane osoby, skreślając na karcie do głosowania nazwiska pozostałych kandydatów. Głos jest nieważny, jeżeli na karcie do głosowania pozostawiono nieskreślonych więcej nazwisk niż ustalony do wyboru w drodze głosowania skład liczbowy Kolegium Sądu.
§  31. 
Jeżeli w głosowaniu nie wybrano Kolegium Sądu w pełnym składzie, przeprowadza się głosowanie uzupełniające.

Rozdział  5

Urządzenia zewnętrzne i wewnętrzne Sądu oraz pieczęcie urzędowe

§  32. 
Na zewnątrz budynku, w którym mieści się Sąd, umieszcza się tablicę z nazwą Sądu oraz godło Rzeczypospolitej Polskiej.
§  33. 
1. 
Wewnątrz budynku, w widocznym miejscu, przy wejściu do pomieszczeń sądowych, umieszcza się tablicę informacyjną z podaniem pełnej nazwy Izb, wydziałów i innych jednostek organizacyjnych Sądu oraz oznaczeń pomieszczeń, w których się mieszczą, a także o rozmieszczeniu sal rozpraw.
2. 
W widocznym miejscu wewnątrz budynku umieszcza się również tablicę przeznaczoną do wywieszania obwieszczeń sądowych i ogłoszeń przewidzianych w przepisach odrębnych.
3. 
Tablice informacyjne, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą mieć formę tablic świetlnych lub ekranów.
§  34. 
1.  9
 W salach rozpraw (posiedzeń) na ścianie za stołem sędziowskim umieszcza się godło Rzeczypospolitej Polskiej;
2. 
Na stole sędziowskim umieszcza się tabliczki z napisem "Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego" oraz imionami i nazwiskami sędziów zasiadających w składzie orzekającym. Przed imieniem i nazwiskiem sędziego delegowanego do Sądu umieszcza się wyrazy "sędzia delegowany". Wzór tabliczki zatwierdza Prezes Sądu.
3. 
Obok stołu sędziowskiego umieszcza się flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej.
§  35. 
1. 
W salach rozpraw (posiedzeń) część przeznaczona na umieszczenie stołu sędziowskiego oraz część dla osób uczestniczących w rozprawie powinna być oddzielona od części przeznaczonej dla publiczności.
2. 
W dniu posiedzenia z udziałem stron przed salą rozpraw (posiedzeń) w siedzibie Sądu umieszcza się wokandę według ustalonego wzoru. Wokanda może być publikowana poprzez wyświetlenie na tablicy świetlnej lub ekranie.
3. 
Wokanda może być opublikowana, według ustalonego wzoru, w terminie wcześniejszym niż określony w ust. 2, za pośrednictwem strony internetowej Sądu lub strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.
§  36.  10
 Sąd i Prezes Sądu posiadają swoje pieczęcie urzędowe z wizerunkiem orła i napisem, których wzór określają przepisy o godle Rzeczypospolitej Polskiej.
§  37. 
Poszczególne Izby i wydziały w Izbach mogą używać osobnych egzemplarzy pieczęci. Pieczęcie urzędowe o jednakowej treści są oznaczone numerami rozpoznawczymi umieszczonymi w otoku pieczęci. Kontrolę wydanych pieczęci prowadzi Szef Kancelarii Prezesa Sądu.
§  38. 
1. 
Odpowiedzialność za przechowywanie pieczęci wydanych do użytku określonych wydziałów lub innych jednostek organizacyjnych Sądu spoczywa na kierownikach sekretariatów tych wydziałów lub innych jednostek organizacyjnych.
2. 
Sposób używania i przechowywania pieczęci urzędowych określa Prezes Sądu.

Rozdział  6

Czas urzędowania

§  39. 
1. 
Prezes Sądu ustala godziny urzędowania Sądu oraz godziny przyjęć interesantów przez siebie, wiceprezesów, przewodniczących wydziałów oraz naczelników i kierowników innych jednostek organizacyjnych. Informację o tym zamieszcza się na tablicy przeznaczonej do wywieszania obwieszczeń.
2. 
Wydział Informacji Sądowej przyjmuje interesantów w godzinach urzędowania Sądu.
§  40. 
Osoby pełniące funkcje kierownicze w Sądzie powinny być obecne w godzinach urzędowania Sądu.

Rozdział  7

Przydział spraw sędziom i wyznaczanie składów orzekających

§  41. 
1.  11
 Kolegium Sądu, na wniosek Prezesa Sądu, przydziela sędziów do Izb (wydziału w Izbie) i określa szczegółowe zasady przydziału spraw sędziom, uwzględniając specjalizację orzeczniczą sędziów, zakres obowiązków sędziego niezwiązanych z orzekaniem i wpływ spraw oraz obowiązek zapewnienia sprawności postępowania, a w szczególności zagwarantowania przez przewodniczącego wydziału pełnego obciążenia sprawami rozpraw w ustalonych terminach oraz wyznaczania spraw najdłużej zalegających i podlegających wyznaczeniu w pierwszej kolejności.
2. 
W miarę potrzeby Kolegium Sądu dokonuje zmian w przydziale sędziów do Izb lub wydziałów oraz zasad przydziału spraw sędziom.
3. 
W razie zmiany w przydziale sędziów do Izby lub wydziału Kolegium Sądu wskazuje spośród spraw, w których wyznaczony został sędzia sprawozdawca, sprawy, które przydziela się innym sędziom.
§  42.  12
1. 
Przewodniczący wydziału w zarządzeniu o wyznaczeniu posiedzenia jawnego albo niejawnego w składzie trzech sędziów wskazuje skład orzekający, w tym przewodniczącego oraz sędziego sprawozdawcę, zgodnie ze szczegółowymi zasadami przydziału spraw sędziom określonymi przez Kolegium Sądu oraz planem posiedzeń ustalonym przez Prezesa Izby na podstawie § 20 pkt 3.
2. 
Przewodniczący wydziału w zarządzeniu o wyznaczeniu posiedzenia jawnego albo niejawnego w składzie trzech sędziów przydziela sprawy sędziom wydziału według kolejności ich wpływu, z wyłączeniem:
1)
spraw, które podlegają rozpoznaniu poza kolejnością na podstawie przepisów niniejszego Regulaminu albo przepisów szczególnych;
2)
skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania oraz skarg na niewykonanie wyroku;
3)
spraw rozpatrywanych przez Naczelny Sąd Administracyjny po uprzednim przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu;
4)
spraw pozostających ze sobą w związku;
5)
spraw, w których odroczono posiedzenie;
6)
spraw o udzielenie cudzoziemcowi ochrony i zobowiązanie cudzoziemca do powrotu;
7)
spraw dotyczących zasiłków celowych, zasiłków okresowych, zasiłków stałych, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów oraz usług opiekuńczych;
8)
spraw dotyczących statusu bezrobotnego i zasiłku dla bezrobotnych;
9)
spraw dotyczących świadczeń w drodze wyjątku;
10)
spraw dotyczących zwolnienia ze służby i wypowiedzenia stosunku służbowego;
11) 13
 spraw dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej udzielanej poza granicami kraju oraz refundacji leków, kosztów leczenia i badań diagnostycznych;
12) 14
 spraw dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osób bezdomnych.
3. 
Sprawy, o których mowa w ust. 2, przewodniczący wydziału przydziela z zachowaniem odrębnej kolejności ich wpływu.
4. 
Przewodniczący wydziału w zarządzeniu o wyznaczeniu posiedzenia niejawnego w składzie jednego sędziego wskazuje sędziego sprawozdawcę zgodnie z ustalonym planem posiedzeń i przydziela sprawy.
5. 
Prezes Izby może w uzasadnionych przypadkach zarządzić rozpoznanie sprawy lub określonych spraw poza kolejnością ich wpływu, po uprzednim uzgodnieniu z przewodniczącymi wydziałów.
§  43. 
Jeżeli sprawa podlega rozpoznaniu w składzie jednego sędziego, sędzia sprawozdawca jest składem orzekającym Sądu.
§  44.  15
 (uchylony).
§  45.  16
 Jeżeli z powodu przyczyn losowych lub przeszkód prawnych konieczna jest zmiana składu orzekającego, Prezes Izby albo na jego zarządzenie przewodniczący wydziału wyznacza innego sędziego, zgodnie ze szczegółowymi zasadami, o których mowa w § 41 ust. 1.
§  46. 
1. 
Przewodniczący wydziału zarządza wyznaczenie składu orzekającego w drodze losowania w razie wyłączenia sędziego oraz w sprawie ze skargi o wznowienie postępowania.
2. 
Sędzia sprawozdawca może wystąpić z wnioskiem do Prezesa Izby o wyznaczenie składu orzekającego w drodze losowania, jeżeli przemawiają za tym szczególnie uzasadnione względy.
§  47. 
1. 
Przewodniczący wydziału wyznacza niezwłocznie termin przeprowadzenia losowania. W przypadku, o którym mowa w § 46 ust. 2, termin losowania wyznacza się, jeżeli Prezes Izby uwzględni wniosek.
2. 
Skład orzekający w sprawie losuje się spośród wszystkich sędziów Izby, z wyłączeniem sędziów, którzy nie mogą brać udziału w składzie orzekającym z powodu przeszkód prawnych.
3. 
Losowanie przeprowadza przewodniczący wydziału, przy udziale protokolanta, który losuje karty z nazwiskami sędziów. Osobno losuje się skład orzekający oraz sprawozdawcę.
4. 
Z przebiegu losowania sporządza się protokół losowania, który podpisują przewodniczący wydziału i protokolant. Protokół powinien zawierać oznaczenie sprawy, imiona i nazwiska sędziów, spośród których losowano skład orzekający, imiona i nazwiska wyznaczonych w drodze losowania sędziów składu orzekającego i sędziego sprawozdawcy oraz imiona i nazwiska sędziów wyłączonych z losowania, wraz z podaniem przyczyny tego wyłączenia. Protokół dołącza się do akt sprawy.
5. 
W razie konieczności dokonania zmiany w składzie orzekającym wyznaczonym w drodze losowania przeprowadza się losowanie uzupełniające, do którego stosuje się przepisy ust. 1-4.

Rozdział  8

Tryb czynności sądowych

§  48. 
1. 
Po przedstawieniu przez wojewódzki sąd administracyjny akt sprawy ze skargą kasacyjną lub zażaleniem przewodniczący wydziału dokonuje wstępnego badania, czy spełnione zostały warunki formalne, a następnie wydaje stosowne zarządzenia co do dalszego postępowania.
2. 
W przypadku gdy Prezes Izby uzna, że sprawa nie należy do właściwości Izby, przekazuje sprawę do właściwej Izby. Prezes Izby, której sprawa została przekazana, może zwrócić się do Prezesa Sądu o wskazanie właściwej Izby.
§  49.  17
 (uchylony).
§  50. 
1. 
Jeżeli skład orzekający w toku rozpoznawania środka odwoławczego przedstawi zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów, akta sprawy przedstawia Prezesowi Izby, który wyznacza skład orzekający oraz sprawozdawcę i współsprawozdawcę w sprawie.
2. 
Prezes Sądu, na wniosek Prezesa Izby, może wyznaczyć do składu orzekającego sędziów z innych Izb, jeżeli zagadnienie prawne dotyczy przepisów o postępowaniu.
§  51. 
Wniosek o wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych, Prezes Sądu kieruje do właściwej Izby. Na wniosek Prezesa Izby do składu siedmiu sędziów Prezes Sądu może wyznaczyć sędziów z innych Izb, jeżeli wniosek dotyczy wyjaśnienia przepisów o postępowaniu.
§  52. 
Prezes Izby doręcza wniosek o podjęcie uchwały właściwemu prokuratorowi w celu zajęcia stanowiska na piśmie.
§  53. 
1.  18
 Przewodniczący wydziału może zawiadomić o toczącym się postępowaniu prokuratora lub Rzecznika Praw Obywatelskich, jeżeli wymaga tego ochrona praworządności, interesu społecznego lub praw obywateli.
2.  19
 Przewodniczący wydziału może zawiadomić o toczącym się postępowaniu Rzecznika Praw Dziecka, jeżeli wymaga tego ochrona praw dziecka.
§  54. 
Dla każdej sprawy wyznaczonej na rozprawę określa się godzinę rozpoczęcia jej rozpoznania, z uwzględnieniem przypuszczalnego czasu trwania spraw, które ją poprzedzają, oraz możliwości dojazdu do Sądu osób zamieszkałych poza siedzibą Sądu, a także, w miarę możliwości, uzasadnionych wniosków w tym przedmiocie, zgłoszonych przez strony, ich pełnomocników lub przedstawicieli.
§  55. 
Przewodniczący składu orzekającego zapewnia, aby:
1)
członkowie składu orzekającego zapoznali się z aktami sprawy przed posiedzeniem;
2)
posiedzenie rozpoczęło się punktualnie i przebiegało w sposób niezakłócony;
3)
w toku posiedzenia nie pominięto okoliczności koniecznych do wyjaśnienia sprawy i jej szybkiego zakończenia;
4)
podczas narady omówiono wszystkie wyłaniające się zagadnienia i aby rozstrzygnięte zostały wszystkie wnioski stron.
§  56. 
Przed rozprawą (posiedzeniem) powinna odbyć się narada wstępna składu orzekającego w celu omówienia występujących w sprawie zagadnień.
§  57. 
1.  20
 W czasie rozpraw sędziowie używają togi i biretu jako stroju urzędowego, a sędzia przewodniczący składu orzekającego na rozprawie - także łańcucha z wizerunkiem orła, według wzoru ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej.
2. 
Sędziowie wkładają biret przy wchodzeniu na salę i wychodzeniu z niej, a także w czasie ogłaszania wyroku i uchwały.
§  58. 
1. 
W razie przewidywanego udziału w posiedzeniu licznej publiczności, przewodniczący wydziału może zarządzić wydawanie kart wstępu na salę rozpraw.
2. 
Prezes Sądu może wyznaczyć na sali rozpraw odpowiednie miejsce dla sprawozdawców radia, telewizji i innych środków przekazu.
§  59. 
1.  21
 W czasie wejścia Sądu na salę rozpraw, ogłaszania wyroku oraz w czasie opuszczania sali przez Sąd wszyscy obecni na sali, w tym także uczestniczący w posiedzeniu prokurator i protokolant, powstają z miejsc.
2. 
W czasie posiedzenia każda osoba powstaje z miejsca, gdy przemawia do Sądu lub gdy Sąd do niej się zwraca. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący posiedzenia może zezwolić na pozostanie w pozycji siedzącej.
3. 
Przewodniczący składu orzekającego może nie zezwolić sprawozdawcom radia, telewizji i innych środków przekazu na utrwalanie za pomocą aparatury obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy, jeżeli dokonywanie tych czynności będzie utrudniało prowadzenie rozprawy.
§  60. 
1. 
Przewodniczący posiedzenia zajmuje miejsce środkowe za stołem sędziowskim, a pozostali sędziowie obok przewodniczącego.
2. 
Jeżeli w składzie orzekającym uczestniczy Prezes Sądu lub Prezes Izby, przewodnictwo należy do niego, chyba że zarządzi inaczej.
3. 
Prokurator i wnoszący skargę kasacyjną zajmują miejsce przed stołem sędziowskim po prawej stronie, a strona przeciwna oraz uczestnicy postępowania - po lewej stronie.
4. 
Protokolant zajmuje miejsce przy stole sędziowskim po lewej stronie Sądu.
§  61. 
1. 
W czasie rozprawy i posiedzenia jawnego na sali rozpraw obecny jest woźny audiencjonalny, który wykonuje zarządzenia przewodniczącego, a w szczególności strzeże porządku w czasie przerw.
2. 
Woźny audiencjonalny wywołuje sprawy oraz oznajmia wejście składu orzekającego na salę, wypowiadając głośno słowa: "Naczelny Sąd Administracyjny! Proszę wstać!". Przed wyjściem Sądu z sali woźny wypowiada głośno słowa: "Proszę wstać!".
3. 
W czasie rozprawy i posiedzenia jawnego woźny audiencjonalny używa stroju urzędowego.
§  62. 
1. 
Po wywołaniu sprawy, sprawdzeniu obecności stron i pełnomocników oraz po sprawozdaniu sędziego sprawozdawcy przewodniczący posiedzenia udziela głosu stronom. Pierwsza zabiera głos strona wnosząca skargę kasacyjną. W razie złożenia kilku skarg kasacyjnych, kolejność zabierania głosu przez wnoszących skargę kasacyjną ustala przewodniczący.
2. 
Przed zamknięciem rozprawy przewodniczący udziela głosu stronom. Każda ze stron przemawia tylko raz, chyba że przewodniczący uzna dalszą wypowiedź strony za potrzebną.
§  63. 
1. 
Na dokumencie składanym do akt w toku posiedzenia przewodniczący sporządza wzmiankę, przez kogo dokument został złożony. Jeżeli z uwagi na rodzaj dokumentu może on być zwrócony po zakończeniu postępowania, wzmiankę taką zamieszcza się w protokole.
2. 
Jeżeli złożony dokument zwraca się, należy dołączyć kserokopię dokumentu albo opisać dokument w protokole.
§  64. 
Rozprawa powinna być tak przygotowana i przeprowadzona, aby sprawę można było rozstrzygnąć w jednym dniu, bez jej odraczania.
§  65. 
1. 
W razie odroczenia posiedzenia należy ogłosić stronom i innym osobom zainteresowanym, obecnym na posiedzeniu, termin następnego posiedzenia, chyba że niezwłoczne wyznaczenie następnego terminu nie jest możliwe.
2. 
W przypadku ogłoszenia następnego terminu posiedzenia poucza się strony i inne osoby zainteresowane o tym, które z nich mają obowiązek stawić się na następne posiedzenie bez osobnego wezwania, oraz o skutkach niestawiennictwa. Osoby nieobecne na posiedzeniu należy wezwać na następne posiedzenie lub zawiadomić o nim na zasadach ogólnych.
§  66. 
Podczas narady i głosowania mogą być obecni tylko członkowie składu orzekającego.
§  67. 
1. 
Protokół posiedzenia Sądu sporządza pracownik sekretariatu, aplikant lub praktykant wyznaczony przez przewodniczącego wydziału, pod kierunkiem przewodniczącego posiedzenia.
2. 
Protokół powinien być podpisany bezpośrednio po zakończeniu posiedzenia, a w wyjątkowych przypadkach - najpóźniej w ciągu trzech dni po zakończeniu posiedzenia.
3. 
Z posiedzenia niejawnego nie spisuje się protokołu, chyba że na posiedzeniu tym wysłuchano wezwane przez Sąd osoby lub dokonano innych czynności procesowych.
§  68. 
Skreśleń i poprawek w protokole należy tak dokonywać, aby wyrazy skreślone i poprawione były czytelne. Poprawki i uzupełnienia treści protokołu należy omówić w końcowej części protokołu, przed jego podpisaniem, albo w osobnej wzmiance podpisanej przez protokolanta i przewodniczącego posiedzenia.

Rozdział  9

Orzeczenia sądowe

§  69. 
1. 
Orzeczenie podlegające ogłoszeniu na rozprawie sporządza się i ogłasza bezpośrednio po zamknięciu rozprawy i naradzie, chyba że Sąd odroczył ogłoszenie orzeczenia na inny dzień.
2. 
Orzeczenia wydawane na posiedzeniu niejawnym sporządza się bezpośrednio po ich podjęciu.
§  70.  22
 Na wstępie wyroku zamieszcza się wyrazy "Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej", a nad tymi wyrazami wizerunek orła, którego wzór określają przepisy o godle Rzeczypospolitej Polskiej.
§  71.  23
1. 
Uzasadnienie orzeczenia sporządza sędzia sprawozdawca.
2. 
Sędzia sprawozdawca nie ma obowiązku sporządzenia uzasadnienia orzeczenia, do którego zgłosił zdanie odrębne.
3. 
Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 2, sędzia sprawozdawca nie sporządził uzasadnienia orzeczenia albo jeżeli sporządzenie uzasadnienia orzeczenia przez sędziego sprawozdawcę nie jest możliwe z innych względów lub napotyka przeszkody uniemożliwiające sporządzenie uzasadnienia w terminie, uzasadnienie orzeczenia sporządza przewodniczący składu orzekającego lub inny sędzia, który brał udział w wydaniu orzeczenia.
4. 
Zgłoszenie zdania odrębnego zaznacza się przy podpisie sentencji orzeczenia przez zamieszczenie odpowiedniej wzmianki: "votum separatum", "cvs", "zdanie odrębne" albo "zdanie odrębne od uzasadnienia".
5. 
Sędzia zgłaszający zdanie odrębne uzasadnia je w terminie, o którym mowa w art. 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.).
6. 
Uzasadnienia zdania odrębnego nie doręcza się stronom.
§  72. 
Po wykonaniu czynności związanych z rozpoznaniem środka odwoławczego Sąd zwraca akta sprawy właściwemu wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu.
§  73. 
Postanowienia tego rozdziału stosuje się odpowiednio w toku podejmowania przez Sąd uchwał oraz rozpoznawania wniosków o unieważnienie orzeczeń sądów administracyjnych.

Rozdział  10 24

Pytania prawne do Trybunału Konstytucyjnego

§  74. 
1. 
Postanowienie o przedstawieniu pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego zawiera:
1)
określenie przedmiotu kontroli;
2)
wskazanie wzorca kontroli;
3)
uzasadnienie postawionego zarzutu niezgodności kwestionowanego aktu normatywnego lub jego części z przepisami Konstytucji, ratyfikowanej umowy międzynarodowej lub ustawy;
4)
oznaczenie sprawy, w związku z którą pytanie prawne zostało przedstawione (omówienie sprawy będącej podstawą przedstawienia pytania prawnego);
5)
wskazanie, w jakim zakresie odpowiedź Trybunału Konstytucyjnego na pytanie prawne może mieć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, w związku z którą pytanie zostało przedstawione;
6)
wskazanie przedstawiciela składu orzekającego.
2. 
Postanowienie o przedstawieniu pytania prawnego skład orzekający przedstawia Trybunałowi Konstytucyjnemu wraz z aktami sprawy za pośrednictwem Prezesa Sądu.
3. 
Informacje o treści wydawanych postanowień zawierających pytania prawne do Trybunału Konstytucyjnego przekazuje się niezwłocznie do Biura Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego.
§  75. 
Skład orzekający zawiadamia Prezesa Sądu o stwierdzonej w toku rozpoznawania sprawy niezgodności aktu normatywnego lub jego części z Konstytucją, umową międzynarodową lub ustawą, jeżeli brak jest podstaw do przedstawienia pytania prawnego.

Rozdział  11  25  

Pytania prawne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

§  76. 
1. 
Postanowienie o przedstawieniu pytania prawnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w trybie prejudycjalnym zawiera w szczególności:
1)
określenie przedmiotu pytania prawnego;
2)
zwięzłe przedstawienie stanu sprawy oraz istotnych okoliczności faktycznych i prawnych, będących podstawą przedstawienia pytania prawnego;
3)
treść przepisów polskich mogących mieć zastosowanie w sprawie oraz, w razie potrzeby, wskazanie istotnego dla sprawy orzecznictwa sądów polskich;
4)
uzasadnienie powodów, dla których skład orzekający rozpatruje kwestię wykładni lub ważności przepisów prawa Unii Europejskiej, jak również przedstawienie związku między tymi przepisami a ustawodawstwem polskim, w zakresie określonym w pytaniu;
5)
wskazanie, w jakim zakresie odpowiedź Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej może mieć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, w związku z którą pytanie zostało postawione.
2. 
Postanowienie o przedstawieniu pytania prawnego skład orzekający przedstawia Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej wraz z aktami sprawy, o których mowa w ust. 3, za pośrednictwem Prezesa Sądu.
3. 
Skład orzekający kierujący pytanie decyduje, czy i w jakim zakresie przesyła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpisy akt sprawy.
4. 
Informacje o treści wydawanych postanowień zawierających pytania prawne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przekazuje się niezwłocznie do Biura Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego.
§  77. 
Skład orzekający przesyła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpis orzeczenia kończącego postępowanie, w którym zapadło orzeczenie w trybie prejudycjalnym, wskazując numer sprawy, pod którym toczyło się postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
* Z dniem 14 lutego 2020 r. uchwała utraciła moc w zakresie dotyczącym wyborów kandydatów na stanowisko sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. (Dz.U.2020.190).
1 Załącznik § 10 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały z dnia 23 września 2015 r. (M.P.2015.922) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 2 października 2015 r.
2 Załącznik § 16 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały z dnia 23 września 2015 r. (M.P.2015.922) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 2 października 2015 r.
3 Załącznik § 18a dodany przez § 1 pkt 3 uchwały z dnia 23 września 2015 r. (M.P.2015.922) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 2 października 2015 r.
4 Załącznik § 20 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 4 uchwały z dnia 23 września 2015 r. (M.P.2015.922) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 2 października 2015 r.
5 Załącznik § 21 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 5 uchwały z dnia 23 września 2015 r. (M.P.2015.922) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 2 października 2015 r.
6 Załącznik § 21 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 5 uchwały z dnia 23 września 2015 r. (M.P.2015.922) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 2 października 2015 r.
7 Załącznik § 21 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 5 uchwały z dnia 23 września 2015 r. (M.P.2015.922) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 2 października 2015 r.
8 Załącznik § 26 zmieniony przez § 1 pkt 6 uchwały z dnia 23 września 2015 r. (M.P.2015.922) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 2 października 2015 r.
9 Załącznik § 34 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 7 uchwały z dnia 23 września 2015 r. (M.P.2015.922) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 2 października 2015 r.
10 Załącznik § 36 zmieniony przez § 1 pkt 8 uchwały z dnia 23 września 2015 r. (M.P.2015.922) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 2 października 2015 r.
11 Załącznik § 41 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 9 uchwały z dnia 23 września 2015 r. (M.P.2015.922) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 2 października 2015 r.
12 Załącznik § 42 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały z dnia 14 listopada 2016 r. (M.P.2016.1126) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 21 listopada 2016 r.
13 Załącznik § 42 ust. 2 pkt 11 dodany przez § 1 uchwały z dnia 27 września 2017 r. (M.P.2017.914) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 2 października 2017 r.
14 Załącznik § 42 ust. 2 pkt 12 dodany przez § 1 uchwały z dnia 27 września 2017 r. (M.P.2017.914) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 2 października 2017 r.
15 Załącznik § 44 uchylony przez § 1 pkt 2 uchwały z dnia 14 listopada 2016 r. (M.P.2016.1126) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 21 listopada 2016 r.
16 Załącznik § 45 zmieniony przez § 1 pkt 11 uchwały z dnia 23 września 2015 r. (M.P.2015.922) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 2 października 2015 r.
17 Załącznik § 49 uchylony przez § 1 pkt 3 uchwały z dnia 14 listopada 2016 r. (M.P.2016.1126) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 21 listopada 2016 r.
18 Załącznik § 53 ust. 1 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 12 uchwały z dnia 23 września 2015 r. (M.P.2015.922) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 2 października 2015 r.
19 Załącznik § 53 ust. 2 dodany przez § 1 pkt 12 uchwały z dnia 23 września 2015 r. (M.P.2015.922) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 2 października 2015 r.
20 Załącznik § 57 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 13 uchwały z dnia 23 września 2015 r. (M.P.2015.922) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 2 października 2015 r.
21 Załącznik § 59 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 14 uchwały z dnia 23 września 2015 r. (M.P.2015.922) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 2 października 2015 r.
22 Załącznik § 70 zmieniony przez § 1 pkt 15 uchwały z dnia 23 września 2015 r. (M.P.2015.922) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 2 października 2015 r.
23 Załącznik § 71 zmieniony przez § 1 pkt 16 uchwały z dnia 23 września 2015 r. (M.P.2015.922) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 2 października 2015 r.
24 Załącznik rozdział 10 zmieniony przez § 1 pkt 17 uchwały z dnia 23 września 2015 r. (M.P.2015.922) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 2 października 2015 r.
25 Załącznik rozdział 11 zmieniony przez § 1 pkt 17 uchwały z dnia 23 września 2015 r. (M.P.2015.922) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 2 października 2015 r.