§ 4. - Zmiana stawek narzutów na normatywne koszty bezpośrednie robót budowlano-montażowych.

Monitor Polski

M.P.1957.79.478

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1958 r.
§  4.
W zarządzeniu nr 79 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 marca 1957 r. w sprawie zmiany stawek narzutów na normatywne koszty bezpośrednie robót remontowo-budowlanych (Monitor Polski Nr 29, poz. 196) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 po ust. 2 dodaje się nowy ust. 3 w brzmieniu:

"3. Do robót wymienionych w ust. 1, liczonych według cen obowiązujących w 1957 r., stosuje się stawki narzutów na normatywne koszty bezpośrednie w wysokości 18%.",

2)
w § 1 dotychczasowy ust. 3 oznacza się jako ust. 4,
3)
w § 3 po wyrazach "Budowlane spółdzielnie pracy" dodaje się wyrazy "oraz rzemieślnicze spółdzielnie zaopatrzenia i zbytu w zakresie wykonywanych robót remontowo-budowlanych".