Zmiana stawek narzutów na normatywne koszty bezpośrednie robót budowlano-montażowych.

Monitor Polski

M.P.1957.79.478

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1958 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
z dnia 27 września 1957 r.
w sprawie zmiany stawek narzutów na normatywne koszty bezpośrednie robót budowlano-montażowych.

W związku z przepisami § 2 uchwały nr 1059 Prezydium Rządu z dnia 31 grudnia 1955 r. w sprawie stawek narzutów na normatywne koszty bezpośrednie robót budowlano-montażowych (Monitor Polski z 1956 r. Nr 9, poz. 123) i zarządzenia nr 102 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1957 r. w sprawie ustalenia właściwości ministrów w sprawach zatwierdzania norm budowlano-montażowych oraz § 9 ust. 2 instrukcji o sposobie uwzględniania zmienionych cen niektórych materiałów budowlanych i stawek przewozowych w rozliczeniach za roboty budowlano-montażowe oraz o cenach, w jakich należy sporządzać kosztorysy w 1957 r., stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 45 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lutego 1957 r. w sprawie uwzględnienia zmiany cen niektórych materiałów budowlanych i taryf transportu samochodowego w rozliczeniach za roboty budowlano-montażowe (Monitor Polski Nr 15, poz. 112) zarządza się, co następuje:
Ustala się nowe stawki narzutów na normatywne koszty bezpośrednie robót budowlano-montażowych w wysokości określonej w załączniku do niniejszego zarządzenia.
1.
Stawki narzutów określone w załączniku należy stosować do normatywnych kosztów bezpośrednich liczonych według poziomu cen 1957 r. z uwzględnieniem przepisów zarządzenia nr 109 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1957 r. w sprawie wprowadzenia zmian i uzupełnień do instrukcji o kosztorysowaniu robót budowlano-montażowych (Monitor Polski Nr 38, poz. 244 i Nr 51, poz. 321).
2.
Dla robót budowlano-montażowych rozpoczętych przed dniem 1 stycznia 1958 roku można sporządzić kosztorysy z zastosowaniem cen 1957 roku oraz stawek narzutów określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia, z tym że - dla robót objętych planem inwestycyjnym i planem kapitalnych remontów, przewidzianych do wykonania do dnia 31 grudnia 1957 r. i rozliczanych zgodnie z przepisami zarządzenia nr 45 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lutego 1957 r. w sprawie uwzględnienia zmiany cen niektórych materiałów budowlanych i taryf transportu samochodowego w rozliczeniach za roboty budowlano-montażowe (Monitor Polski Nr 15, poz. 112) na podstawie cen materiałów 1957 r. i stawek narzutów określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia, należy w odpowiednich rozdziałach kosztorysu:
a) 1
(skreślona),
b)
obliczyć procentową różnicę wartości kosztorysowej, wynikającą ze zmiany cen materiałów budowlanych i stawek przewozu, a następnie tę różnicę odjąć od wartości kosztorysowej. Różnica ta w myśl przepisu § 2 ust. 2 powołanego zarządzenia nr 45 Prezesa Rady Ministrów podlega pokryciu z odrębnej rezerwy.

Tryb przewidziany pod lit. a) obowiązuje również w stosunku do robót spoza planu inwestycyjnego i planu kapitalnych remontów.

Obliczenia, o których wyżej mowa, dokonują dla kosztorysów będących w opracowaniu jednostki sporządzające dokumentację kosztorysową, a dla pozostałych kosztorysów - zleceniodawcy.

Do robót remontowo-montażowych, remontowo-konserwatorskich oraz robót górniczych dołowych mają zastosowanie stawki narzutów na normatywne koszty bezpośrednie, ustalane przez zainteresowanych ministrów na podstawie uchwały nr 747 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1956 r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 31 grudnia 1955 r. w sprawie stawek narzutów na normatywne koszty bezpośrednie robót budowlano-montażowych (Monitor Polski z 1957 r. Nr 14, poz. 100).
W zarządzeniu nr 79 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 marca 1957 r. w sprawie zmiany stawek narzutów na normatywne koszty bezpośrednie robót remontowo-budowlanych (Monitor Polski Nr 29, poz. 196) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 po ust. 2 dodaje się nowy ust. 3 w brzmieniu:

"3. Do robót wymienionych w ust. 1, liczonych według cen obowiązujących w 1957 r., stosuje się stawki narzutów na normatywne koszty bezpośrednie w wysokości 18%.",

2)
w § 1 dotychczasowy ust. 3 oznacza się jako ust. 4,
3)
w § 3 po wyrazach "Budowlane spółdzielnie pracy" dodaje się wyrazy "oraz rzemieślnicze spółdzielnie zaopatrzenia i zbytu w zakresie wykonywanych robót remontowo-budowlanych".
Z dniem 31 grudnia 1957 r. traci moc załącznik do uchwały nr 1059 Prezydium Rządu z dnia 31 grudnia 1955 r. (Monitor Polski z 1956 r. Nr 9, poz. 123).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK  2

STAWKI NARZUTÓW NA NORMATYWNe KOSZTY BEZPOŚREDNIE OBOWIĄZUJĄCE PRZY SPORZĄDZANIU KOSZTORYSÓW

Lp.Rodzaje budownictwa bądź rodzaje robótWysokość stawek narzutów w %%
I. Stawki narzutów liczone od sumy kosztów bezpośrednich
1Roboty ziemne, rozbiórkowe oraz tereny zielone38
2Budownictwo ogólne, obejmujące budynki i budowle przemysłowe, transportu i łączności, handlowo-usługowe, składowo-magazynowe, mieszkalne, biurowe, socjalne, kulturalne, wiejskie itp., bez towarzyszących robót ziemnych i instalacyjnych27
3Regulacja rzek28
4Budowa nawierzchni kolejowych i tramwajowych16
5Budowa dróg:
^a) ulice31
^b) drogi34
6Budowa mostów i fundamentów specjalnych:
^a) kesony i studnie opuszczane41
^b) palowanie, podpory mostów, rusztowania mostów żelbetowych i rusztowania dolne mostów stalowych, mosty drewniane, mosty żelbetowe oraz przepusty38
7Murowanie pieców przemysłowych, kotłów parowych oraz kominów fabrycznych23
8Budowa chłodni kominowych22
9Budowa zewnętrznej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej24
10Wewnętrzne instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe, urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne na terenach kolejowych, studnie kopane i typu abisyńskiego23
11Centralne ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja, izolacje termiczne26
12Budownictwo morskie25
13Melioracje20
14(skreślona)
II. Stawki narzutów liczone od sumy kosztów robocizny bezpośredniej i pracy sprzętu
15Montaż i demontaż konstrukcji stalowych (mosty, hale, hangary, zbiorniki, piece przemysłowe itp.)86
16Montaż i demontaż maszyn i urządzeń, wykładziny antykorozyjne, montaż i demontaż rurociągów i armatury technologicznej, montaż i demontaż konstrukcji technologicznych oraz montaż i demontaż aparatury kontrolno-pomiarowej86
17Roboty elektroenergetyczne i teletechniczne obejmujące montaż i demontaż maszyn i urządzeń elektrycznych i teletechnicznych, wykonanie i demontaż instalacji, montaż i budowę oraz demontaż linii i sieci napowietrznych, kablowych i trakcyjnych, antenowych, montaż i demontaż urządzeń zabezpieczenia ruchu pociągów145
III. Stawki narzutów liczone od sumy kosztów robocizny bezpośredniej
18.Roboty remontowo-budowlane75
19.Roboty remontowo-instalacyjne oprócz elektrycznych90
Uwagi:
1.
Do drobnych robót ziemnych ujętych w katalogach dla poszczególnych rodzajów budownictwa bądź w cennikach - z wyjątkiem katalogu scalonych norm kosztorysowych dla robót ziemnych - należy stosować stawki narzutów według wysokości ustalonych dla tych rodzajów budownictwa, w których one występują (np. wykonanie koryta przy budowie nawierzchni drogowych będzie miało stawkę narzutu przewidzianą dla budowy dróg, tj. 34%).
2.
Przy montażu konstrukcji z elementów prefabrykowanych żelbetowych należy przyjmować stawki narzutów w wysokościach ustalonych dla tych rodzajów budownictwa, w których one występują.
3.
Stawki narzutów przewidziane dla montażu maszyn i urządzeń stosuje się również do robót transportowo-podnośnych i drobnych robót budowlanych związanych. z montażem (86% od sumy kosztów robocizny bezpośredniej i pracy sprzętu).
4.
Stawki narzutów przewidziane dla robót elektroenergetycznych i teletechnicznych stosuje się w zasadzie również do towarzyszących robót ziemnych, brukarskich, fundamentowych (pod słupy sieciowe), malarskich, wycinki lasów, transportu wzdłuż linii, montażu konstrukcji, ustawienia podstaw i płyt pod maszyny, agregaty elektryczne, akumulatory itp. (145% od sumy kosztów robocizny bezpośredniej i pracy sprzętu).
5.
W przypadku przekazywania robót towarzyszących (ziemnych, brukarskich itp.), o których mowa w pkt 3 i 4, podwykonawcy należy liczyć stawki narzutów obowiązujących dla odpowiednich rodzajów budownictwa.
1 § 2 ust. 2 lit. a) skreślona przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 21 stycznia 1958 r. (M.P.58.5.24) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1958 r.
2 Załącznik zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 21 stycznia 1958 r. (M.P.58.5.24) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1958 r.