§ 2. - Zmiana stawek narzutów na normatywne koszty bezpośrednie robót budowlano-montażowych.

Monitor Polski

M.P.1957.79.478

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1958 r.
§  2.
1.
Stawki narzutów określone w załączniku należy stosować do normatywnych kosztów bezpośrednich liczonych według poziomu cen 1957 r. z uwzględnieniem przepisów zarządzenia nr 109 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1957 r. w sprawie wprowadzenia zmian i uzupełnień do instrukcji o kosztorysowaniu robót budowlano-montażowych (Monitor Polski Nr 38, poz. 244 i Nr 51, poz. 321).
2.
Dla robót budowlano-montażowych rozpoczętych przed dniem 1 stycznia 1958 roku można sporządzić kosztorysy z zastosowaniem cen 1957 roku oraz stawek narzutów określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia, z tym że - dla robót objętych planem inwestycyjnym i planem kapitalnych remontów, przewidzianych do wykonania do dnia 31 grudnia 1957 r. i rozliczanych zgodnie z przepisami zarządzenia nr 45 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lutego 1957 r. w sprawie uwzględnienia zmiany cen niektórych materiałów budowlanych i taryf transportu samochodowego w rozliczeniach za roboty budowlano-montażowe (Monitor Polski Nr 15, poz. 112) na podstawie cen materiałów 1957 r. i stawek narzutów określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia, należy w odpowiednich rozdziałach kosztorysu:
a) 1
(skreślona),
b)
obliczyć procentową różnicę wartości kosztorysowej, wynikającą ze zmiany cen materiałów budowlanych i stawek przewozu, a następnie tę różnicę odjąć od wartości kosztorysowej. Różnica ta w myśl przepisu § 2 ust. 2 powołanego zarządzenia nr 45 Prezesa Rady Ministrów podlega pokryciu z odrębnej rezerwy.

Tryb przewidziany pod lit. a) obowiązuje również w stosunku do robót spoza planu inwestycyjnego i planu kapitalnych remontów.

Obliczenia, o których wyżej mowa, dokonują dla kosztorysów będących w opracowaniu jednostki sporządzające dokumentację kosztorysową, a dla pozostałych kosztorysów - zleceniodawcy.

1 § 2 ust. 2 lit. a) skreślona przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 21 stycznia 1958 r. (M.P.58.5.24) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1958 r.