Monitor Polski

M.P.2018.750

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 sierpnia 2018 r.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 lipca 2018 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Art.  1. 

W uchwale Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. - Regulamin Senatu (M.P. z 2017 r. poz. 827 oraz z 2018 r. poz. 18, 176, 297 i 572) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 8 w ust. 1 pkt 18 otrzymuje brzmienie:

"18) nadaje, w drodze zarządzenia, statut Kancelarii Senatu,";

2) w art. 25a:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Sprawy senatorów:

1) uniemożliwiających, poprzez rażące naruszanie przepisów odpowiednich regulaminów, pracę Senatu lub jego organu,

2) naruszających swoim zachowaniem powagę Senatu na jego posiedzeniu lub posiedzeniu jego organu,

3) naruszających w rażący sposób spokój lub porządek na terenie będącym w zarządzie Kancelarii Sejmu lub Kancelarii Senatu

podlegają rozpatrzeniu przez Marszałka Senatu.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Przepisy ust. 1 pkt 1 i 2 stosuje się, w odniesieniu do zachowań na posiedzeniu Senatu lub komisji, w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 47 ust. 3a.";

3) w art. 59 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Jeżeli przedmiotem obrad komisji mają być informacje niejawne w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych, o utajnieniu obrad decyduje przewodniczący komisji. Przewodniczący, zwołując posiedzenie, określa osoby, których udział w posiedzeniu jest niezbędny.";

4) w art. 70 w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Ustawę o zmianie Konstytucji Senat uchwala w terminie 60 dni od dnia jej uchwalenia przez Sejm.";

5) w art. 80 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Przepisu art. 63 ust. 2 nie stosuje się.";

6) w art. 84 w ust. 4 w zdaniu pierwszym wyrazy "art. 80 ust. 1, 1a, 2 i 5" zastępuje się wyrazami "art. 80 ust. 1, 1a, 2, 3a i 5";
7) w art. 91 w ust. 1 w pkt 3 wyrazy "Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych" zastępuje się wyrazami "Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych".
Art.  2. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 7 sierpnia 2018 r.