Monitor Polski

M.P.2018.846 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 września 2018 r.
Art.  8. 
1.  Marszałek Senatu:
1) stoi na straży praw i godności Senatu;
2) reprezentuje Senat;
3) prowadzi sprawy z zakresu stosunków z Sejmem, z parlamentami innych krajów, a także z instytucjami oraz innymi organami Unii Europejskiej;
3a) prowadzi sprawy z zakresu współpracy i opieki nad Polonią i Polakami za granicą;
4) ustala plan pracy Senatu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów;
5) zwołuje posiedzenia Senatu;
6) ustala projekt porządku obrad po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów;
7) przewodniczy obradom Senatu i czuwa nad ich przebiegiem;
8) nadaje bieg sprawom przedkładanym Senatowi, zarządza drukowanie ustaw uchwalonych przez Sejm, projektów ustaw, projektów uchwał, sprawozdań i opinii komisji senackich oraz innych dokumentów stanowiących przedmiot obrad Senatu lub komisji, a także doręczenie ich senatorom;
8a) (uchylony);
9) sprawuje nadzór nad terminowością prac Senatu i jego organów;
10) sprawuje nadzór nad pracami komisji senackich i zleca im rozpatrzenie określonych spraw;
11) zwołuje posiedzenia Prezydium Senatu, przewodniczy obradom i kieruje jego pracami;
12) zwołuje Konwent Seniorów i przewodniczy jego obradom;
13) czuwa nad wykonywaniem wobec Senatu, organów Senatu i senatorów konstytucyjnych i ustawowych obowiązków przez organy państwowe i samorządu terytorialnego, podporządkowane im jednostki oraz inne obowiązane podmioty;
14) dokonuje ocen wykonywania przez organy państwowe i samorządu terytorialnego obowiązków wobec Senatu, organów Senatu i senatorów oraz przedstawia te oceny senatorom;
15) udziela senatorom pomocy w wykonywaniu mandatu i podejmuje, na ich wniosek, odpowiednie działania zmierzające do załatwienia przedłożonych spraw;
16) sprawuje pieczę nad spokojem i porządkiem na całym obszarze należącym do Senatu;
16a) określa, w drodze zarządzenia, zasady wstępu osób wykonujących zawodową działalność lobbingową, osób biorących udział w wysłuchaniu publicznym oraz publiczności na posiedzenia Senatu lub komisji senackich, uwzględniając konieczność przestrzegania powagi, porządku i wymagań bezpieczeństwa;
17) ustala projekt budżetu Kancelarii Senatu po zasięgnięciu opinii Prezydium Senatu, Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, a w zakresie opieki nad Polonią oraz Polakami za granicą także Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, oraz nadzoruje wykonanie budżetu;
18) nadaje, w drodze zarządzenia, statut Kancelarii Senatu;
19) powołuje i odwołuje Szefa Kancelarii Senatu po zasięgnięciu opinii Prezydium Senatu oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich;
19a) (uchylony).
20) podejmuje inne czynności wynikające z Regulaminu Senatu.
2.  Marszałek Senatu wykonuje także inne zadania przewidziane w Konstytucji i ustawach.
3.  Marszałek Senatu podpisuje w imieniu Senatu pisma do adresatów zewnętrznych.
4.  Marszałek Senatu może upoważnić senatora lub grupę senatorów do wykonywania określonych czynności.