Monitor Polski

M.P.2016.442

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Art.  1.

W uchwale Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. - Regulamin Senatu (M.P. z 2015 r. poz. 805 i 1129) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 8 w ust. 1 pkt 17 otrzymuje brzmienie:

"17) ustala projekt budżetu Kancelarii Senatu po zasięgnięciu opinii Prezydium Senatu, Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, a w zakresie opieki nad Polonią oraz Polakami za granicą także Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, oraz nadzoruje wykonanie budżetu,";

2) w art. 9 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) określa zasady zlecania zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, rozpatruje oferty realizacji tych zadań i zleca ich realizację po zasięgnięciu opinii Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą,";

3) w art. 98 w pkt 6 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) obsługa procesu podejmowania decyzji w sprawie zlecania zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą oraz rozliczania dotacji na realizację tych zadań, a także kontrola ich wykonania.".

Art.  2.
1. Podejmowana przez Prezydium Senatu po raz pierwszy uchwała określająca zasady zlecania zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą dotyczy zadań zlecanych od 1 stycznia 2017 r.
2. Przepis art. 8 ust. 1 pkt 17 Regulaminu Senatu, w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą, stosuje się po raz pierwszy do projektu budżetu Kancelarii Senatu na rok 2017.
Art.  3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.