Monitor Polski

M.P.2018.544

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Art.  1. 

W uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2012 r. poz. 32, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 31a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Sejm powołuje i odwołuje członków Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich.";

2) w załączniku:
a) w pkt 8a po wyrazach "rybactwa śródlądowego" dodaje się wyrazy

"oraz gospodarki wodnej, meteorologii i hydrologii",

b) w pkt 15 skreśla się wyrazy "gospodarki wodnej, meteorologii, hydrologii,".
Art.  2. 

Sprawy z zakresu gospodarki wodnej, meteorologii i hydrologii skierowane do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały rozpatruje ta komisja.

Art.  3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.