Monitor Polski

M.P.2019.1028 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 marca 2020 r. do: 29 czerwca 2020 r.
Art.  31a. 
1.  Sejm powołuje i odwołuje członków Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich.
2.  Wnioski w sprawie powołania lub odwołania przez Sejm członków komisji, o której mowa w ust. 1, mogą zgłaszać Marszałek Sejmu albo co najmniej 15 posłów.
3.  Do powołania lub odwołania przez Sejm członków komisji, o której mowa w ust. 1, przepisy art. 4 ust. 2 zdanie drugie, art. 30 ust. 2, ust. 3 pkt 2, 4 i 5 i ust. 4-9 oraz art. 31 ust. 1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio.