Art. 31a. - [Powołanie i odwołanie członków Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich] - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2022.990 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 lipca 2023 r.
Art.  31a.  [Powołanie i odwołanie członków Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich]
1. 
Sejm powołuje i odwołuje członków Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich.
2. 
Wnioski w sprawie powołania lub odwołania przez Sejm członków komisji, o której mowa w ust. 1, mogą zgłaszać Marszałek Sejmu albo co najmniej 15 posłów.
3. 
Do powołania lub odwołania przez Sejm członków komisji, o której mowa w ust. 1, przepisy art. 4 ust. 2 zdanie drugie, art. 30 ust. 2, ust. 3 pkt 2, 4 i 5 i ust. 4-9 oraz art. 31 ust. 1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio.