Monitor Polski

M.P.2018.146

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 26 stycznia 2018 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Art.  1. 

W uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2012 r. poz. 32, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 29 dodaje się art. 29a w brzmieniu:

"Art. 29a. 1. Sejm wybiera członków Krajowej Rady Sądownictwa spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 976 i 2261, z 2017 r. poz. 1139, 1183 i 1452 oraz z 2018 r. poz. 3).

2. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka wykonuje zadania, o których mowa w art. 11d ust. 4 ustawy, o której mowa w ust. 1.";

2) w art. 169 w ust. 2 w pkt 3 skreśla się wyraz "posłów".
Art.  2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.