Art. 169. - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2021.483 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 września 2021 r.
Art.  169. 
1. 
Sejm obraduje na posiedzeniach.
2. 
Przedmiotem obrad na posiedzeniach Sejmu są w szczególności:
1)
wybór Marszałka, wicemarszałków i sekretarzy Sejmu oraz komisji sejmowych,
2)
powoływanie i odwoływanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz członków Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15,
3)
wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego, zastępców przewodniczącego i członków Trybunału Stanu, członków Rady Polityki Pieniężnej, członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz członków Krajowej Rady Sądownictwa,;
3a)
wybór przedstawicieli Sejmu do konwentu, o którym mowa w art. 48 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej,
3b)
wskazywanie członków Państwowej Komisji Wyborczej;
4)
orędzia Prezydenta,
5)
projekty ustaw i uchwał Sejmu,
6)
uchwały Senatu o wprowadzeniu poprawek do ustawy uchwalonej przez Sejm lub jej odrzuceniu,
7)
wnioski Prezydenta w sprawie ponownego rozpatrzenia uchwalonej ustawy,
8)
projekty ustawy budżetowej i innych planów finansowych państwa, a także sprawozdania z ich wykonania wraz z wnioskiem w przedmiocie absolutorium,
9)
expos? Prezesa Rady Ministrów wraz z wnioskiem o udzielenie Rządowi 6  wotum zaufania,
10)
wybór Rady Ministrów w wypadkach określonych w przepisach konstytucyjnych,
11)
wnioski o wyrażenie wotum nieufności Radzie Ministrów lub poszczególnym ministrom,
11a) 7
 rozporządzenia Prezydenta o wprowadzeniu stanu wojennego oraz wprowadzeniu stanu wyjątkowego;
11b) 8
 wnioski Prezydenta o wyrażenie zgody na przedłużenie stanu wyjątkowego;
11c) 9
 wnioski Rady Ministrów o wyrażenie zgody na przedłużenie stanu klęski żywiołowej;
12)
uwagi Najwyższej Izby Kontroli do sprawozdań Rady Ministrów z wykonania zadań społeczno-gospodarczych oraz analiza wykonania budżetu, a także coroczne sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli,
13)
informacje Trybunału Konstytucyjnego o istotnych problemach wynikających z jego działalności i orzecznictwa,
14)
coroczne informacje Rzecznika Praw Obywatelskich o jego działalności oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela,
14a)
coroczne informacje Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o działalności Sądu Najwyższego oraz o wynikających z niej istotnych problemach,
14b)
informacje Krajowej Rady Sądownictwa z jej rocznej działalności oraz postulaty co do aktualnych problemów i potrzeb wymiaru sprawiedliwości,
14c)
coroczne informacje Rzecznika Praw Dziecka o jego działalności oraz uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka,
14d)
roczne sprawozdania Prezesa Narodowego Banku Polskiego z działalności Narodowego Banku Polskiego,
14e)
coroczne sprawozdania z działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
14f)
coroczne informacje Rady Mediów Narodowych o jej działalności,
15)
okresowe informacje i sprawozdania z działalności instytucji i organów władzy państwowej innych niż te, o których mowa w pkt 12-14f i 15a, przedkładane na podstawie odrębnych przepisów,
15a)
okresowe informacje Rady Ministrów o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej,
16)
sprawy związane z wprowadzaniem w życie i wykonywaniem ustaw i uchwał,
17)
informacje bieżące i pytania w sprawach bieżących,
18)
inne sprawy wniesione lub przekazane przez Prezydenta, Radę Ministrów, Prezydium Sejmu, komisje sejmowe oraz posłów.
6 Zgodnie z art. 154 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczy Rady Ministrów.
7 Art. 169 ust. 2 pkt 11a dodany przez art. 1 pkt 2 uchwały z dnia 29 września 2021 r. (M.P.2021.888) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 29 września 2021 r.
8 Art. 169 ust. 2 pkt 11b dodany przez art. 1 pkt 2 uchwały z dnia 29 września 2021 r. (M.P.2021.888) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 29 września 2021 r.
9 Art. 169 ust. 2 pkt 11c dodany przez art. 1 pkt 2 uchwały z dnia 29 września 2021 r. (M.P.2021.888) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 29 września 2021 r.