Zmiana obwieszczenia w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Organizowanie wycieczek górskich" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Monitor Polski

M.P.2023.227

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 lutego 2023 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 3 lutego 2023 r.
zmieniające obwieszczenie w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Organizowanie wycieczek górskich" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226) ogłasza się, co następuje:
W obwieszczeniu Ministra Rozwoju z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Organizowanie wycieczek górskich" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. poz. 335) w załączniku do obwieszczenia pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji

Warunkiem przystąpienia do walidacji jest:

- udokumentowanie posiadania kwalifikacji pełnej na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji,

- ukończone 18 lat,

- udokumentowanie ukończenia co najmniej 8-godzinnego kursu pierwszej pomocy odbytego w ostatnich 2 latach.

"
1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1946).