Zm.: zarządzenie z dnia 9 października 1957 r. w sprawie branżowych zasad obrotu opakowaniami stosowanymi przy dostawach towaru dokonywanych przez jednostki podległe Ministrowi Żeglugi i Gospodarki Wodnej.

Monitor Polski

M.P.1960.29.136

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 marca 1960 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŻEGLUGI I GOSPODARKI WODNEJ
z dnia 10 marca 1960 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 9 października 1957 r. w sprawie branżowych zasad obrotu opakowaniami stosowanymi przy dostawach towaru dokonywanych przez jednostki podległe Ministrowi Żeglugi i Gospodarki Wodnej.

Na podstawie art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 16 maja 1956 r. o umowach dostawy pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 16, poz. 87) zarządza się, co następuje:
W załączniku do zarządzenia Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej z dnia 9 października 1957 r. w sprawie branżowych zasad obrotu opakowaniami stosowanymi przy dostawach towaru dokonywanych przez jednostki podległe Ministrowi Żeglugi i Gospodarki Wodnej (Monitor Polski Nr 85, poz. 514) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w części I "Wykaz podstawowych opakowań" w grupie "a) fakturowanych":
a)
w pkt 1 po wyrazach "beczki do śledzi" dodaje się wyrazy "115-litrowe",
b)
dodaje się nowy pkt 10 w brzmieniu:

"10) beczki do śledzi 50-litrowe";

2)
w części II "Ceny za brakujące lub uszkodzone elementy":
a)
w pkt 1 po wyrazie "beczki" dodaje się wyrazy "do śledzi 115-litrowe",
b)
na końcu dodaje się nowy pkt 5 w brzmieniu:

"5) beczki do śledzi 50-litrowe:

a) uszkodzenie denka - brak lub odłupanie jednego elementu 3,- zł,

b) brak całego denka 8,50 zł,

c) za każdą uszkodzoną klepkę (pęknięcie lub wyłamany wętor) do 7 klepek włącznie (przy uszkodzeniu powyżej 7 klepek opakowanie należy traktować jako odpadki) 6,- zł

d) brak obręczy 3,- zł".

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.