Monitor Polski

M.P.1956.105.1219

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 1956 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 18 grudnia 1956 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 8 czerwca 1954 r. w sprawie branżowych planów kont.

Na podstawie § 1 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie zakresu działania Ministra Finansów i zmiany zakresu działania Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (Dz. U. z 1950 r. Nr 22, poz. 188 i z 1951 r. Nr 25, poz. 185) - zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 8 czerwca 1954 r. w sprawie branżowych planów kont (Monitor Polski Nr A-67, poz. 851) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W uzasadnionych przypadkach właściwe ministerstwa (urzędy centralne) mogą, działając w porozumienia z Ministerstwem Finansów, ustalać branżowe plany kont bez zachowania warunku przewidzianego w § 2 ust. 1.";

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. 1. Zmiany w branżowych planach kont w części wymienionej w § 2 ust. 2 pkt 1 i 2 dokonuje się w trybie określonym w § 5.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, wprowadza się również na wniosek Ministerstwa Finansów."

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1957 r.