Monitor Polski

M.P.1954.123.1778

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1954 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO
z dnia 20 grudnia 1954 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 4 sierpnia 1953 r. w sprawie zasad obrotu opakowaniami stosowanymi przy dostawach towaru dokonywanych przez jednostki podległe Ministrowi Handlu Wewnętrznego.

Na podstawie § 2 ust. 1 uchwały nr 16 Prezydium Rządu z dnia 10 stycznia 1952 r. w sprawie zasad obrotu opakowaniami (Monitor Polski Nr A-9, poz. 82) zarządza się, co następuje:
§  1. Tabela terminów zwrotu opakowań wypożyczanych, stanowiąca załącznik do zarządzenia Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 4 sierpnia 1953 r. w sprawie zasad obrotu opakowaniami stosowanymi przy dostawach towaru dokonywanych przez jednostki podległe Ministrowi Handlu Wewnętrznego (Monitor Polski Nr A-81, poz. 966 i Nr A-103, poz. 1398 oraz z 1954 r. Nr A-52, poz. 702) w rubryce 5 w odniesieniu do opakowań wymienionych pod lp. 11 otrzymuje brzmienie:

"dla odbiorców miejscowych 10 dni,

dla odbiorców zamiejscowych 20 dni".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.