Zm.: zarządzenie z dnia 26 lipca 1957 r. w sprawie zasad i trybu udzielania pomocy Państwa na odbudowę i kapitalne remonty budynków mieszkalnych.

Monitor Polski

M.P.1960.87.395

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 1960 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ
z dnia 28 października 1960 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 26 lipca 1957 r. w sprawie zasad i trybu udzielania pomocy Państwa na odbudowę i kapitalne remonty budynków mieszkalnych.

Na podstawie § 23 uchwały nr 81 Rady Ministrów z dnia 5 marca 1957 r. w sprawie pomocy Państwa dla budownictwa mieszkaniowego ze środków własnych ludności (Monitor Polski Nr 22, poz. 157) oraz § 4 uchwały nr 78 Rady Ministrów z dnia 3 marca 1960 r. w sprawie ulgowych warunków spłaty kredytów zaciągniętych na odbudowę lub remonty kapitalne budynków mieszkalnych przez spółdzielnie mieszkaniowe na Ziemiach Zachodnich (Monitor Polski Nr 24, poz. 115) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 26 lipca 1957 r. w sprawie zasad i trybu udzielania pomocy Państwa na odbudowę i kapitalne remonty budynków mieszkalnych (Monitor Polski z 1957 r. Nr 63, poz. 388 i z 1959 r. Nr 72, poz. 379) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 8 ust. 1 po wyrazach "typu lokatorskiego" dodaje się wyrazy "z wyjątkiem określonych w ust. 4",
2)
w § 8 dodaje się ust. 4 i 5 o następującym brzmieniu:

"4. Okres spłaty kredytów zaciągniętych na odbudowę lub kapitalny remont budynków mieszkalnych przejętych od Państwa w administrację w latach 1946-1948 przez spółdzielnie mieszkaniowe typu lokatorskiego na Ziemiach Zachodnich nie może przekraczać 40 lat.

5. Do określonych w ust. 4 kredytów stosuje się przepisy dotyczące kredytów na odbudowę."

Termin spłaty pierwszej raty kredytów, o których mowa w § 1, był ustalony na dzień 1 października 1960 r.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 października 1960 r.