Ulgowe warunki spłaty kredytów zaciągniętych na odbudowę lub remonty kapitalne budynków mieszkalnych przez spółdzielnie mieszkaniowe na Ziemiach Zachodnich.

Monitor Polski

M.P.1960.24.115

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 marca 1960 r.

UCHWAŁA Nr 78
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 marca 1960 r.
w sprawie ulgowych warunków spłaty kredytów zaciągniętych na odbudowę lub remonty kapitalne budynków mieszkalnych przez spółdzielnie mieszkaniowe na Ziemiach Zachodnich.

Celem umożliwienia spółdzielniom mieszkaniowym na Ziemiach Zachodnich spłaty kredytów bankowych zaciągniętych na dokonanie odbudowy lub remontu kapitalnego domów mieszkalnych przejętych od Państwa w administrację w latach 1946-1948 - Rada Ministrów po zasięgnięciu opinii Centralnej Rady Związków Zawodowych i Związku Spółdzielni Mieszkaniowych uchwala, co następuje:
Spółdzielniom mieszkaniowym na Ziemiach Zachodnich, które dla dokonania odbudowy lub remontu kapitalnego budynków mieszkalnych przejętych dla celów mieszkaniowych zaciągnęły kredyt bankowy, przysługuje prawo spłaty istniejącego zadłużenia na warunkach określonych w uchwale nr 81 Rady Ministrów z dnia 15 marca 1957 r. w sprawie pomocy Państwa dla budownictwa mieszkaniowego ze środków własnych ludności (Monitor Polski Nr 22, poz. 157) oraz w uchwale nr 59 Rady Ministrów z dnia 15 marca 1958 r. w sprawie dodatkowej pomocy Państwa dla spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego (Monitor Polski z 1958 r. Nr 22, poz. 133 i z 1959 r. Nr 57, poz. 276).
Przypadające do uiszczenia do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały odsetki na rzecz państwowych instytucji kredytowych oraz odsetki zwłoki od udzielonych pożyczek na cele określone w § 1 umarza się.
1.
Zobowiązuje się prezydia rad narodowych do sprzedaży spółdzielniom mieszkaniowym na Ziemiach Zachodnich domów mieszkalnych odbudowanych lub odremontowanych przez te spółdzielnie, o ile wyrażą one chęć kupna domów.
2.
Sprzedaż domów powinna być przeprowadzona na warunkach i w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 28 maja 1957 r. o sprzedaży przez Państwo domów mieszkalnych i działek budowlanych (Dz. U. Nr 31, poz. 132).
Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Gospodarki Komunalnej, Ministrowi Finansów i innym zainteresowanym ministrom.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.