Monitor Polski

M.P.1955.85.1002

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 października 1955 r.

ZARZĄDZENIE NR 284
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 19 września 1955 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 21 stycznia 1952 r. w sprawie czasu trwania, trybu odbywania, planowania oraz zasad opłacania praktyk zawodowych, wakacyjnych i dyplomowych uczniów szkół zawodowych i studentów szkół wyższych.

Na podstawie § 4 uchwały nr 709 Prezydium Rządu z dnia 13 października 1951 r. w sprawie odbywania i finansowania praktyk zawodowych uczniów szkół zawodowych oraz praktyk wakacyjnych i dyplomowych studentów wyższych uczelni (Monitor Polski Nr A-91, poz. 1254) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1952 r. w sprawie czasu trwania, trybu odbywania, planowania oraz zasad opłacania praktyk zawodowych, wakacyjnych i dyplomowych uczniów szkół zawodowych i studentów szkół wyższych (Monitor Polski Nr A-9, poz. 88 z późniejszymi zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik nr 5 otrzymuje następujące brzmienie:

"Praktyki zawodowe dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej.

1. Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej odbywają w czasie trwania studiów praktyki wakacyjne i praktyki przeddyplomowe w szkolnym ośrodku produkcyjnym oraz w wytwórniach filmowych.

2. Praktyki wakacyjne odbywają się w zasadzie w okresie wakacji, mogą jednak przypaść na część roku szkolnego. Praktyki przeddyplomowe odbywają się w zasadzie w ciągu roku szkolnego.

3. Czas trwania praktyk dla poszczególnych kierunków i lat studiów określają plany studiów, z tym że nie może on przekraczać:

a) dla praktyk wakacyjnych studentów 8 tygodni,

b) dla praktyk przeddyplomowych 6 miesięcy".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.