Zm.: zarządzenie z dnia 21 grudnia 1957 r. w sprawie nadania państwowym jednostkom organizacyjnym formy zakładów budżetowych.

Monitor Polski

M.P.1959.4.16

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1959 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 24 grudnia 1958 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 21 grudnia 1957 r. w sprawie nadania państwowym jednostkom organizacyjnym formy zakładów budżetowych.

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o prawie budżetowym (Dz. U. Nr 45, poz. 221) zarządza się, co następuje:
W § 1 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1957 r. w sprawie nadania państwowym jednostkom organizacyjnym formy zakładów budżetowych (Monitor Polski z 1958 r. Nr 1, poz. 3) wprowadza się następujące zmiany:

w zakresie budżetu centralnego:

1)
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) Dom Naukowca w Maciejowcu",

2)
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) Dom Pracy Twórczej w Ustroniu",

3)
dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) Polska Agencja Prasowa";

w zakresie budżetów terenowych:

4)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wojewódzkie, powiatowe i miejskie zakłady weterynarii",

5)
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) laboratoria badania wód i ścieków wydziałów gospodarki wodnej prezydiów wojewódzkich rad narodowych",

6)
dodaje się pkt 5 w brzmieniu;

"5) izby wytrzeźwień".

§  2.
Traci moc zarządzenie nr 115 Ministra Finansów z dnia 19 lipca 1958 r. w sprawie nadania formy zakładu budżetowego Instytutowi Techniki Budowlanej w Warszawie, podległemu Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1959 r.