Zm.: zarządzenie z dnia 19 września 1951 r. w sprawie zasad ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym przez jednostki gospodarki uspołecznionej.

Monitor Polski

M.P.1953.A-78.928

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 sierpnia 1953 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
z dnia 29 lipca 1953 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 19 września 1951 r. w sprawie zasad ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym przez jednostki gospodarki uspołecznionej.

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 28 marca 1952 r. o ubezpieczeniach państwowych (Dz. U. Nr 20, poz. 130) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministra Finansów z dnia 19 września 1951 r. w sprawie zasad ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym przez jednostki gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr A-86, poz. 1182) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8.

1. Obowiązek ubezpieczenia mienia w transporcie i pokrycia związanych z tym kosztów oraz dochodzenia odszkodowania ciąży na tej jednostce gospodarki uspołecznionej, która zgodnie z obowiązującymi przepisami lub umowami ponosi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia mienia w czasie przewozu.

2. W przypadku gdy z uzasadnionych względów umowa ubezpieczenia nie jest zawierana w formie polisy obrotowej (§ 2 ust. 2), a ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia mienia w czasie przewozu ponosi nabywca, sprzedawca obowiązany jest na żądanie nabywcy ubezpieczyć mienie na rzecz nabywcy na jego koszt.

3. Postępowanie niezbędne dla zabezpieczenia prawa do odszkodowania i ewentualnych praw regresowych przeprowadza odbiorca towaru.".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 sierpnia 1953 r.