Monitor Polski

M.P.1956.40.510

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 maja 1956 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
z dnia 15 maja 1956 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 11 stycznia 1952 r. w sprawie zasad i trybu zawierania umów o wykonanie robót budowlano-montażowych objętych planem inwestycyjnym.

Na podstawie § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1949 r. w sprawie zakresu działania Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (Dz. U. z 1949 r. Nr 26, poz. 190 i z 1950 r. Nr 22, poz. 188) zarządza się, co następuje:
§  1. W załączniku nr 7 do zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 11 stycznia 1952 r. w sprawie zasad i trybu zawierania umów o wykonanie robót budowlano-montażowych objętych planem inwestycyjnym (Monitor Polski z 1952 r. Nr A-5, poz. 53, Nr A-20, poz. 246, Nr A-89, poz. 1383 i z 1953 r. Nr A-42, poz. 505) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 45 dodaje się nowy ust. 2 w brzmieniu:

"2. W ramach szczegółowego harmonogramu obejmującego całość robót zamawiający w porozumieniu z generalnym wykonawcą zatwierdza miesięczne harmonogramy robót budowlano-montażowych. Miesięczne harmonogramy robót budowlano-montażowych nie mogą naruszać terminów oddawania obiektów do użytku.";

2) w § 45 dotychczasowy ust. 2 oznacza się jako ust. 3.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 15 maja 1956 r.