Zm.: zarządzenie z dnia 11 lutego 1957 r. w sprawie rozszerzenia uprawnień niektórych państwowych przedsiębiorstw w resorcie zdrowia.

Monitor Polski

M.P.1957.41.270

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 maja 1957 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 20 maja 1957 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 11 lutego 1957 r. w sprawie rozszerzenia uprawnień niektórych państwowych przedsiębiorstw w resorcie zdrowia.

Na podstawie §§ 8 i 9 uchwały nr 704 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1956 r. w sprawie rozszerzenia uprawnień państwowych przedsiębiorstw przemysłowych (Monitor Polski z 1956 r. Nr 94, poz. 1047 i z 1957 r. Nr 6, poz. 36) oraz § 2 zarządzenia nr 379 Prezesa Rady Ministrów z dniu 13 grudnia 1956 r. o rozszerzeniu uprawnień państwowych przedsiębiorstw budowlano-montażowych, transportowych, usługowych i obrotu towarowego (Monitor Polski Nr 104, poz. 1199) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 1957 r. w sprawie rozszerzenia uprawnień niektórych państwowych przedsiębiorstw w resorcie zdrowia (Monitor Polski Nr 19, poz. 146) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Uprawnienia określone w §§ 2-5 nadaje się następującym przedsiębiorstwom:

1) podległym Centralnemu Zarządowi Aptek,

2) podległym Centralnemu Zarządowi Uzdrowisk,

3) podległym Zarządowi Wytwórni Surowic i Szczepionek,

4) Centralnym Warsztatom Napraw i Konserwacji Sprzętu Medycznego,

5) Centrali Handlu Sprzętem Medycznym,

6) Gdańskiej Wytwórni Trutek,

7) Państwowemu Zakładowi Wydawnictw Lekarskich,

8) objętym nadzorem zwierzchnim Ministra Zdrowia i podległym prezydiom rad narodowych.

2. Uprawnienia przedsiębiorstw wymienionych w ust. 1 pkt 8 mogą być ograniczone przez właściwe prezydia rad narodowych.";

2)
skreśla się §§ 7 i 10 pkt 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.