Monitor Polski

M.P.1960.48.226

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 czerwca 1960 r.

ZARZĄDZENIE Nr 84
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 2 czerwca 1960 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 10 stycznia 1952 r. w sprawie nadania niektórym organom władzy uprawnień do nakładania i ściągania grzywien w drodze mandatu karnego.

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o orzecznictwie karno-administracyjnym (Dz. U. z 1959 r. Nr 15, poz. 79) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 4 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1952 r. w sprawie nadania niektórym organom władzy uprawnień do nakładania i ściągania grzywien w drodze mandatu karnego (Monitor Polski z 1952 r. Nr A-9, poz. 84 i z 1957 r. Nr 63, poz. 384) wprowadza się następującą zmianę:

w § 1 pkt 3 po wyrazach "ochrony kolei" dodaje się wyrazy "oraz sanitarno-epidemiologiczne kolejowej służby zdrowia".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.