Monitor Polski

M.P.1952.A-9.84

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 czerwca 1960 r.

ZARZĄDZENIE NR 4
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 10 stycznia 1952 r.
w sprawie nadania niektórym organom władzy uprawnień do nakładania i ściągania grzywien w drodze mandatu karnego.

Na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o orzecznictwie karno-administracyjnym (Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 454) zarządza się, co następuje:
§  1. Do nakładania i ściągania grzywien w drodze mandatu karnego uprawnione są w zakresie ich właściwości organa:
1) 1 administracji leśnej i członkowie Straży Ochrony Przyrody,
2) administracji żeglugi na śródlądowych drogach wodnych,
3) 2 ochrony kolei oraz sanitarno-epidemiologiczne kolejowej służby zdrowia,
4) inspekcji pracy, służby zdrowia i nadzoru budowlanego w prezydiach rad narodowych miast liczących ponad 10.000 mieszkańców, powiatowych i dzielnicowych.
§  2.
1. Organa, wymienione w § 1, mogą nakładać i ściągać grzywny tylko na podstawie imiennego upoważnienia, wydanego na piśmie przez przełożoną władzę służbową i jedynie za czyny oznaczone w upoważnieniu.
2. Właściwy minister określa przełożoną władzę służbową uprawnioną do wydawania imiennych upoważnień organom wymienionym w § 1 pkt 1, 2 i 3.
3. Władzą uprawnioną do wydawania imiennych upoważnień organom, wymienionym w § 1 pkt 4, jest prezydium wojewódzkiej (m. st. Warszawy i m. Łodzi) rady narodowej.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1952 r.
1 § 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 170 z dnia 12 lipca 1957 r. (M.P.57.63.384) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 sierpnia 1957 r.
2 § 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 84 z dnia 2 czerwca 1960 r. (M.P.60.48.226) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 czerwca 1960 r.