Zm.: zarządzenie z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zasad i trybu akumulowania i rozliczania amortyzacji i wpływów z likwidacji środków trwałych.

Monitor Polski

M.P.1957.44.276

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 czerwca 1957 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 24 maja 1957 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zasad i trybu akumulowania i rozliczania amortyzacji i wpływów z likwidacji środków trwałych.

Na podstawie § 1 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie zakresu działania Ministra Finansów i zmiany zakresu działania Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (Dz. U. z 1950 r. Nr 22, poz. 188 i z 1951 r. Nr 25, poz. 185) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zasad i trybu akumulowania i rozliczania amortyzacji i wpływów z likwidacji środków trwałych przeznaczonych na finansowanie inwestycji limitowych przedsiębiorstw państwowych (Monitor Polski Nr 41, poz. 520) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) o amortyzacji przedsiębiorstwa, należy przez to rozumieć amortyzację przeznaczoną na finansowanie inwestycji limitowych; na finansowanie inwestycji limitowych przeznacza się wygospodarowany fundusz amortyzacyjny po potrąceniu części tego funduszu przeznaczonej według planu finansowego na kapitalne remonty";

2)
tytuł rozdziału II otrzymuje brzmienie:

"II. Wpłaty amortyzacji oraz rozliczenie amortyzacji i wpływów z likwidacji środków trwałych";

3)
w § 2 ust. 2 po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) przepis pkt 6 nie dotyczy gospodarstw pomocniczych utworzonych dla celów bezpośredniej działalności gospodarczej przy centralnych zarządach i jednostkach równorzędnych; gospodarstwa te odprowadzają nadwyżki amortyzacji analogicznie jak przedsiębiorstwa (pkt 2)";

4)
w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do czasu ustalenia podziału funduszu amortyzacyjnego na część przeznaczoną na finansowanie inwestycji i część przeznaczoną na finansowanie kapitalnych remontów przedsiębiorstwa odprowadzają amortyzację według podziału stosowanego w IV kwartale roku ubiegłego.";

5)
w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W terminie 20 dni po upływie I, II i III kwartału przedsiębiorstwa (z wyjątkiem państwowych gospodarstw rolnych) sporządzają rozliczenie środków własnych na finansowanie inwestycji limitowych według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i przesyłają je w 1 egzemplarzu jednostce nadrzędnej. Rozliczeniem tym należy również objąć wpływy z likwidacji środków trwałych. Do rozliczenia wpływów z likwidacji środków trwałych mają odpowiednie zastosowanie przepisy § 7 ust. 1, § 8 ust. 2, § 9 i § 10. Przedsiębiorstwa, które odprowadzają amortyzację lub wpływy z likwidacji środków trwałych na finansowanie własnych inwestycji limitowych, przesyłają ponadto 1 egzemplarz rozliczenia do właściwego oddziału banku finansującego inwestycje";

6)
tytuł rozdziału III otrzymuje brzmienie:

III. Wpływy z likwidacji środków trwałych";

7)
§ 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. Przedsiębiorstwa odprowadzają na finansowanie inwestycji limitowych 50% wpływów ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych, stanowiących nadwyżkę wpływów nad kosztami sprzedaży lub likwidacji.";

8)
§ 12 otrzymuje brzmienie:

"§ 12. 1. Przedsiębiorstwa odprowadzają przeznaczone na finansowanie inwestycji limitowych wpływy z likwidacji środków trwałych w terminie 20 dni po upływie każdego kwartału na rachunek środków własnych w oddziale banku finansującego inwestycje.

2. Przedsiębiorstwa nie realizujące inwestycji limitowych odprowadzają wpływy, o których mowa w ust. 1, na właściwe rachunki jednostek nadrzędnych zgodnie z przepisami § 2 ust. 2.";

9)
§ 13 skreśla się;
10)
§ 14 otrzymuje brzmienie:

"§ 14. Jednostki nadzoru inwestycyjnego odprowadzają nadwyżkę wpływów nad kosztami likwidacji środków trwałych do banku finansującego inwestycje na zmniejszenie dokonanych wypłat.";

11)
w § 16 ust. 2 i ust. 3 otrzymują brzmienie:

"2. Centralne zarządy mogą otwierać jeden rachunek scentralizowanych środków własnych bez względu na ilość pionów bilansowych lub też odrębne rachunki dla przedsiębiorstw objętych oddzielnymi bilansami.

3. Zarządy terenowe (komórki równorzędne) mogą otwierać oddzielne rachunki lub w porozumieniu z bankiem jeden rachunek scentralizowanych środków własnych dla akumulacji nadwyżek środków przedsiębiorstw objętych różnymi rozdziałami klasyfikacji budżetu terenowego.";

12)
§ 17 otrzymuje brzmienie:

"§ 17. Jednostki posiadające rachunki scentralizowanych środków własnych sporządzają i przesyłają oddziałowi banku prowadzącemu rachunek tych środków oraz jednostce nadrzędnej w terminie 30 dni po upływie I, II i III kwartału rozliczenia scentralizowanych środków własnych według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.";

13)
w § 20 skreśla się koniec zdania od słów "centralnego (§ 16 ust. 1) (...).";
14)
załącznik do zarządzenia oznacza się jako załącznik nr 1 i dodaje się załączniki nr 2 i 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z tym że przesłanie rozliczeń, o których mowa w § 1 pkt 5 i 12, za I kwartał 1957 r. nastąpi do dnia 15 czerwca 1957 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  2

do zarządzenia Ministra Finansów z dnia 10 maja 1956 r. (poz. 520).

......................................................................................

(nazwa i adres przedsiębiorstwa)

......................................................................................

(nazwa i adres banku finansującego inwestycje)

......................................................................................

(nazwa i adres jednostki nadrzędnej)

ROZLICZENIE ŚRODKÓW WŁASNYCH NA FINANSOWANIE INWESTYCJI LIMITOWYCH

za okres od dnia 1 stycznia 195 ... r. do .......... 195 ... r.

Poz.TreśćPlanWygospodarowanoPrzekazanoRóżnica (rubryka 4 - 5 nadpłacono - lub nie dopłacono +)Na pokrycie nie dopłaconej różnicy przekazano
kwotędata
12345678
I Amortyzacjaxxx
1Amortyzacja na kapitalne remontyx
2Amortyzacja na inwestycje:xxxxxx
a) indywidualna
b) nadwyżka
razem (a + b)
II Likwidacja środków trwałychxxxxx
3Wpływy z likwidacji środków trwałych na inwestycje limitowe:x
a) od początku roku
b) pozostałość z roku ubiegłego
razem (a + b)

Uwaga: Wpływy z likwidacji środków trwałych przekazuje się na rachunek własny, rachunek środków scentralizowanych, dochód budżetu*)

______

Niepotrzebne skreślić.

Objaśnienia do załącznika nr 2

1. Rozliczenie sporządzają przedsiębiorstwa po zakończeniu I, II i III kwartału, każdorazowo za okres od początku roku do końca danego kwartału.

2. Przedsiębiorstwa realizujące inwestycje limitowe przeznaczają całość wpływów na rachunek środków własnych na inwestycje. Przedsiębiorstwa nie realizujące inwestycji limitowych odprowadzają wpływy na rachunek środków scentralizowanych bądź na dochód budżetu (plan terenowy).

3. W rubrykach 4 i 5 podaje się odpowiednie kwoty według bilansu.

4. W rubryce 7 podaje się kwoty przekazane na właściwe rachunki w okresie od daty bilansu do daty sporządzania rozliczenia.

ZAŁĄCZNIK  3

do zarządzenia Ministra Finansów z dnia 10 maja 1956 r. (poz. 520).

...........................................

(nazwa i adres jednostki)

Rachunek scentralizowanych środków własnych nr ........

ROZLICZENIE SCENTRALIZOWANYCH ŚRODKÓW WŁASNYCH NA FINANSOWANIE INWESTYCJI LIMITOWYCH

za okres od dnia 1 stycznia 195 ... r. do .......... 195 ... r.

I.Amortyzacja.
1.Amortyzacja wygospodarowana na inwestycje ogółem
2.Amortyzacja podlegająca odprowadzeniu na rachunki indywidualne inwestorów
3.Amortyzacja do odprowadzenia na rachunek scentralizowany
4.Odprowadzono na rachunek scentralizowany
5.Nadpłata (-), niedopłata (+)*)
II.Likwidacja środków trwałych przedsiębiorstw nie inwestujących**)
6.Wygospodarowano
7.Odprowadzono na rachunek scentralizowany
8.Nadpłata (-), niedopłata (+)*)

______

*) Niepotrzebne skreślić.

**) W części II rozlicza się wpływy z likwidacji środków trwałych przedsiębiorstw nie inwestujących, gdyż tylko te odprowadzają wpływy na rachunek scentralizowany.