Zm.: zarządzenie w sprawie zwolnienia organizacji społecznych i zawodowych od niektórych obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o rozliczeniach pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej.

Monitor Polski

M.P.1964.59.278

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 września 1964 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 15 sierpnia 1964 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zwolnienia organizacji społecznych i zawodowych od niektórych obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o rozliczeniach pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o rozliczeniach pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 44, poz. 215) zarządza się, co następuje:
W wykazie organizacji zwolnionych od niektórych obowiązków, wynikających z ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o rozliczeniach pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej, i upoważnionych do lokowania na książeczkach oszczędnościowych wolnych środków pieniężnych, przewyższających górną granicę obowiązującego pogotowia kasowego, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 1960 r. w sprawie zwolnienia organizacji społecznych i zawodowych od niektórych obowiązków, wynikających z ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o rozliczeniach pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski z 1960 r. Nr 69, poz. 322, z 1961 r. Nr 12, poz. 65, z 1962 r. Nr 40, poz. 191 oraz z 1964 r. Nr 10, poz. 44), wprowadza się następującą zmianę:

dodaje się pkt 16 i 17 w brzmieniu:

"16. Koła terenowe Polskiego Związku Filatelistów.

17. Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy - w zakresie kwoty wpłaconej dla ustanowienia Nagrody Architektonicznej SFOS imienia Nowickiego i Skrypija."

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.