Zm.: zarządzenie w sprawie zwolnień od należności celnych przedmiotów i towarów przywożonych z zagranicy lub wywożonych za granicę w obrocie pozaplanowym.

Monitor Polski

M.P.1964.63.295

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 września 1964 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU ZAGRANICZNEGO
z dnia 3 września 1964 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zwolnień od należności celnych przedmiotów i towarów przywożonych z zagranicy lub wywożonych za granicę w obrocie pozaplanowym.

Na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 33, poz. 166) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 11 kwietnia 1959 r. w sprawie zwolnień od należności celnych przedmiotów i towarów przywożonych z zagranicy lub wywożonych za granicę w obrocie pozaplanowym (Monitor Polski z 1959 r. Nr 41, poz. 190 i z 1961 r. Nr 15, poz. 79) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 19 w zdaniu końcowym dodaje się wyrazy:

"a w odniesieniu do przywożonego samochodu ponadto zaświadczenie zagranicznego urzędu PRL stwierdzające, że mógł on być nabyty - z zachowaniem przepisów dewizowych - za zagraniczne środki płatnicze przydzielone osobie przesiedlającej się w związku z jej pobytem za granicą lub uzyskane przez tę osobę - zależnie od celu jej pobytu za granicą - tytułem wynagrodzenia za stosunek pracy, z umowy o dzieło lub z umowy zlecenia albo z tytułu stypendium.",

2)
w § 23 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Zwolnienia określone w §§ 17, 18, 19 i 21 nie mogą objąć więcej samochodów niż jeden na jedną rodzinę przebywającą razem za granicą i prowadzącą tam wspólne gospodarstwo domowe, przy czym przysługuje ono tylko wówczas, gdy nikt z tej rodziny w ciągu 5 lat przed dniem przywozu samochodu do Polski nie uzyskał z jakiegokolwiek tytułu choćby częściowego zwolnienia innego samochodu od należności celnych przywozowych. Zwolnienie następuje, pod warunkiem że samochód nie będzie odstępowany innym osobom w ciągu trzech lat od dnia odprawy celnej.".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.