Zm.: zarządzenie w sprawie zwolnień i ulg w podatku gruntowym.

Monitor Polski

M.P.1973.41.245

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 września 1973 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 20 września 1973 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zwolnień i ulg w podatku gruntowym.

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1971 r. o podatku gruntowym (Dz. U. Nr 27, poz. 254) zarządza się, co następuje:
W § 10 ust. 1 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 1971 r. w sprawie zwolnień i ulg w podatku gruntowym (Monitor Polski Nr 54, poz. 357) wyrazy "1972 i 1973" zastępuje się wyrazami "1972-1974".
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.