Zm.: zarządzenie w sprawie zezwolenia na niektóre czynności obrotu wartościami dewizowymi oraz granicznej kontroli dewizowej.

Monitor Polski

M.P.1978.14.48

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 kwietnia 1978 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 14 marca 1978 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zezwolenia na niektóre czynności obrotu wartościami dewizowymi oraz granicznej kontroli dewizowej.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy dewizowej z dnia 28 marca 1952 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 133) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 1973 r. w sprawie zezwolenia na niektóre czynności obrotu wartościami dewizowymi oraz granicznej kontroli dewizowej (Monitor Polski z 1973 r. Nr 29, poz. 184, z 1975 r. Nr 14, poz. 83, z 1976 r. Nr 31, poz. 136 i z 1977 r. Nr 22, poz. 113) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 po wyrazach "zezwolenie nie dotyczy" dodaje się wyrazy "banknotów o jednostkowej wartości nominalnej przekraczającej 1.000 zł oraz",
2)
po § 35 dodaje się § 35a w brzmieniu:

"§ 35a. 1. Zezwala się krajowcom dewizowym, uprawnionym do przekroczenia granicy państwowej, na dokonywanie w bankach, biurach podróży lub innych upoważnionych jednostkach zakupu zagranicznych środków płatniczych, po przedstawieniu ważnej książeczki walutowej, zgodnie z ustalonymi normami i zasadami sprzedaży tych środków na wyjazdy za granicę w celach prywatnych.

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, upoważnia do nabywania pieniędzy zagranicznych i czeków na podstawie tylko jednej książeczki walutowej, wystawionej na nazwisko osoby wykorzystującej normę sprzedaży.

3. Jednostka dokonująca sprzedaży pieniędzy zagranicznych i czeków zamieszcza w książeczce walutowej osoby wykorzystującej normę sprzedaży adnotację o rodzaju i wysokości sprzedanych środków płatniczych.",

3)
w § 64 ust. 2 wyrazy "150 zł" i "450 zł" zastępuje się odpowiednio wyrazami "200 zł" i "600 zł",
4)
w § 69 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, przysługuje krajowcom dewizowym wyjeżdżającym prywatnie za granicę pod warunkiem okazania urzędowi celnemu przy przekraczaniu granicy państwowej ważnej książeczki walutowej z zamieszczoną w niej adnotacją o rodzaju i wysokości zagranicznych środków płatniczych lub zaświadczenia uprawnionego banku.",

5)
w § 77 pkt 1 lit. b) po wyrazie "nabytych" dodaje się wyrazy "po przedstawieniu ważnej książeczki walutowej",
6)
w § 81 ust. 1 pkt 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:

"a) w razie wywozu przez krajowców dewizowych pieniędzy polskich w wysokości określonej w § 64 ust. 1".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.