Zm.: zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.

Monitor Polski

M.P.1994.12.102

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1994 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 8 lutego 1994 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.

Na podstawie art. 79 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 lipca 1992 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej (Monitor Polski Nr 24, poz. 176 oraz z 1993 r. Nr 2, poz. 7 i Nr 28, poz. 298) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 12:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się wszystkie okresy zatrudnienia.",

b)
skreśla się ust. 7,
2)
w § 13 w ust. 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "z tym że do okresów pracy wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy, bez względu na sposób ustania stosunku pracy.",
3)
załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1994 r., z wyjątkiem tabeli II miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, określonej w załączniku do niniejszego zarządzenia, która wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 1994 r.

ZAŁĄCZNIK

Tabela I

miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, obowiązująca od dnia 1 stycznia 1994 r.
Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
I1.350.000-1.500.000
II1.400.000-1.600.000
III1.450.000-1.700.000
IV1.500.000-1.800.000
V1.550.000-1.900.000
VI1.600.000-2.000.000
VII1.650.000-2.200.000
VIII1.700.000-2.400.000
IX1.750.000-2.600.000
X1.800.000-2.800.000
XI1.850.000-3.000.000
XII1.900.000-3.200.000
XIII1.950.000-3.400.000
XIV2.000.000-3.600.000
XV2.050.000-3.800.000
XVI2.100.000-4.000.000
XVII2.150.000-4.200.000
XVIII2.200.000-4.400.000
XIX2.250.000-4.600.000
XX2.350.000-4.800.000
XXI2.450.000-5.000.000

Tabela II

miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, obowiązująca od dnia 1 czerwca 1994 r.

Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
I1.700.000-1.800.000
II1.750.000-1.900.000
III1.800.000-2.000.000
IV1.850.000-2.100.000
V1.900.000-2.200.000
VI1.950.000-2.400.000
VII2.000.000-2.600.000
VIII2.050.000-2.800.000
IX2.100.000-3.000.000
X2.150.000-3.200.000
XI2.200.000-3.400.000
XII2.250.000-3.600.000
XIII2.300.000-3.800.000
XIV2.350.000-4.000.000
XV2.400.000-4.200.000
XVI2.450.000-4.400.000
XVII2.500.000-4.700.000
XVIII2.550.000-5.000.000
XIX2.600.000-5.300.000
XX2.700.000-5.600.000
XXI2.800.000-5.900.000