Zm.: zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania autorów, tłumaczy, opiniodawców, korektorów i rysowników za napisanie i przygotowanie do druku prac zamieszczonych w czasopismach.

Monitor Polski

M.P.1973.49.272

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 listopada 1973 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I SZTUKI
z dnia 22 października 1973 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania autorów, tłumaczy, opiniodawców, korektorów i rysowników za napisanie i przygotowanie do druku prac zamieszczanych w czasopismach.

W celu stworzenia warunków wynagradzania autorów i tłumaczy odpowiednio do wartości dzieła i wysiłku twórczego wymaganego dla jego powstania oraz ujednolicenia zasad wynagradzania redaktorów, opiniodawców, korektorów i kreślarzy za prace zamieszczane w czasopismach z zasadami wynagradzania obowiązującymi przy wydawaniu publikacji nieperiodycznych zarządza się, co następuje:
W załączniku do zarządzenia Prezesa Centralnego Urzędu Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa z dnia 15 grudnia 1955 r. w sprawie zasad wynagradzania autorów, tłumaczy, opiniodawców, korektorów i rysowników za napisanie i przygotowanie do druku prac zamieszczanych w czasopismach (Monitor Polski z 1955 r. Nr 127, poz. 1638 i z 1968 r. Nr 19, poz. 121) wprowadza się następujące zmiany:
1)
górne granice stawek wynagrodzeń autorów i tłumaczy ustalonych w § 5, § 6 ust. 1, 6, 7, § 8, § 10 ust. 2, 3, 4, § 11 ust. 2, § 12 podwyższa się o 50%,
2)
górną granicę stawek wynagrodzeń tłumaczy ustaloną w § 6 ust. 3 podwyższa się o 70%,
3)
uchyla się stawki określone w § 7, § 20, § 21, § 24, § 25, § 26, § 27 i zamiast nich stosuje się stawki wynagrodzeń ustalone w części I tabeli stanowiącej załącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 czerwca 1973 r. w sprawie zasad zawierania i wykonywania umów o prace wydawnicze w zakresie publikacji nieperiodycznych oraz wynagrodzeń za te prace (Monitor Polski Nr 28, poz. 176).
Przepisy zarządzenia stosuje się do umów zawieranych po dniu wejścia jego w życie.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.