Zm.: zarządzenie w sprawie zasad otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych.

Monitor Polski

M.P.1987.13.123

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 kwietnia 1987 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 13 kwietnia 1987 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 7, poz. 56 i z 1983 r. Nr 71, poz. 318) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 lipca 1983 r. w sprawie zasad otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (Monitor Polski Nr 29, poz. 158 i z 1985 r. Nr 10, poz. 87) w § 6 w ust. 2 w pkt 2 przecinek zastępuje się kropką oraz skreśla się wyrazy: "jeżeli razem zamieszkują".
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.