Zm.: zarządzenie w sprawie zasad finansowania wynalazczości w jednostkach gospodarki uspołecznionej oraz klubów techniki i racjonalizacji.

Monitor Polski

M.P.1979.22.126

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 września 1979 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 21 sierpnia 1979 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad finansowania wynalazczości w jednostkach gospodarki uspołecznionej oraz klubów techniki i racjonalizacji.

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. Nr 43, poz. 272) oraz art. 91 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 25 listopada 1970 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 29, poz. 244) zarządza się, co następuje:
W § 2 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 12 stycznia 1973 r. w sprawie zasad finansowania wynalazczości w jednostkach gospodarki uspołecznionej oraz klubów techniki i racjonalizacji (Monitor Polski z 1973 r. Nr 3, poz. 20 i z 1977 r. Nr 18, poz. 101) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Jednostka, która zastosowała projekt wynalazczy (ust. 1), przekazuje kwotę wynagrodzenia przeznaczoną dla twórcy projektu, jak również należne od tego wynagrodzenia kwoty podatku od funduszu płac i składek na ubezpieczenie społeczne jednostce, w której projekt wynalazczy został zgłoszony, a jeżeli wynagrodzenie dotyczy opatentowanego wynalazku lub chronionego wzoru użytkowego - jednostce uprawnionej z patentu lub prawa ochronnego."

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.