Monitor Polski

M.P.1963.38.191

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 maja 1963 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I SKUPU
z dnia 26 kwietnia 1963 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wzoru umowy o uprawę i dostawę tytoniu.

Na podstawie art. 1 ust. 6 dekretu z dnia 24 czerwca 1953 r. o uprawie tytoniu i wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 34, poz. 144), § 1 uchwały nr 89 Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1963 r. w sprawie zmiany cen wykupu liści i nasion tytoniu krajowego ze zbiorów roku 1963 i lat następnych (Monitor Polski Nr 16, poz. 94) oraz § 5 uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 16 marca 1963 r. w sprawie podwyżki cen skupu niektórych produktów rolnych w związku ze zmianą cen węgla opałowego zarządza się, co następuje:
§  1. We wzorze umowy o uprawę i dostawę tytoniu, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 24 września 1959 r. w sprawie wzoru umowy o uprawę i dostawę tytoniu (Monitor Polski z 1960 r. Nr 6, poz. 30 i z 1963 r. Nr 19, poz. 106), § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Tytoń będzie wykupiony zgodnie z przepisami taryfowymi według następujących cen podstawowych za 1 kg liści tytoniowych w złotych:

Grupa tytoniu lub odmianaKlasa
Cena za 1 kg liści tytoniowych w złotych
IIIIIIIVV
Tytonie papierosowe jasne62,0045,0035,0019,509,50
Tytonie ciężkie suszone powietrznie26,0016,508,00
Tytonie ciężkie wędzone lub dosuszane ogniowo31,0020,008,00
Havana58,0039,0027,0014,008,00
Machorka suszona powietrznie17,007,00
Machorka dosuszana ogniowo20,507,00
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.