Zm.: zarządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o Funduszu Rozwoju Eksportu.

Monitor Polski

M.P.1989.37.295

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 listopada 1989 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ
z dnia 31 października 1989 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o Funduszu Rozwoju Eksportu.

Na podstawie art. 5 ust. 3, art. 10 ust. 3, art. 13 ust. 5 oraz art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1989 r. o Funduszu Rozwoju Eksportu (Dz. U. Nr 6, poz. 32) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 24 lutego 1989 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o Funduszu Rozwoju Eksportu (Monitor Polski Nr 5, poz. 57) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku nr 1 do zarządzenia, w wykazie towarów, od których pobiera się różnice cen w imporcie finansowanym ze środków centralnych:
a)
po lp. 93 dodaje się lp. 93 a w brzmieniu:
123
"93a2313Mięsa surowe"
b)
po lp. 96 dodaje się lp. 96a i 96b w brzmieniu:
123
"96a 235328Mleko w proszku z importu
96b23582Masło"
c)
po lp. 105 dodaje się lp. 105a w brzmieniu:
123
"105a40131Ryż niełuszczony"
2)
w załączniku nr 3 do zarządzenia, w wykazie stawek jednolitych oraz towarów, do których produkcji stosuje się te stawki w 1989 r.:
a)
w lp. 2, w rubryce 2, treść zawarta po liczbie 23 w nawiasie otrzymuje brzmienie:

"(bez 231, 2321, 2331, 2332, 23391, 23392, 23393, 233973, 23394, 234)",

b)
w lp. 3, w rubryce 2, po liczbie 231 dodaje się treść w nawiasie w brzmieniu:

"(bez 2313600)".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 listopada 1989 r.