Wykonanie niektórych przepisów ustawy o Funduszu Rozwoju Eksportu. - M.P.1989.5.57 - OpenLEX

Wykonanie niektórych przepisów ustawy o Funduszu Rozwoju Eksportu.

Monitor Polski

M.P.1989.5.57

Akt utracił moc
Wersja od: 23 lutego 1990 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ
z dnia 24 lutego 1989 r.
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o Funduszu Rozwoju Eksportu.

Na podstawie art. 5 ust. 3, art. 10 ust. 3, art. 13 ust. 5 oraz art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1989 r. o Funduszu Rozwoju Eksportu (Dz. U. Nr 6, poz. 32) zarządza się, co następuje:
1.
Artykuły powołane w zarządzeniu bez bliższego określenia oznaczają artykuły ustawy z dnia 15 lutego 1989 r. o Funduszu Rozwoju Eksportu (Dz. U. Nr 6, poz. 32).
2.
Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1)
Fundusz - Fundusz Rozwoju Eksportu,
2)
Bank - Bank Rozwoju Eksportu S.A.,
3)
stawki restrukturyzacyjne - stawki, o których mowa w art. 13 ust. 3,
4)
stawki jednolite - stawki, o których mowa w art. 14 ust. 1,
5)
stawki indywidualne - stawki, o których mowa w art. 14 ust. 2.
Powierza się Bankowi administrowanie środkami Funduszu.
(skreślony).
1.
Podmiot gospodarczy we wniosku o przyznanie stawki restrukturyzacyjnej, składanym w Banku wraz z programem, o którym mowa w art. 13 ust. 2, jest obowiązany zamieścić:
1)
dane o podmiocie gospodarczym,
2)
dane niezbędne do ustalenia stawki restrukturyzacyjnej,
3)
charakterystykę programu restrukturyzacyjnego.
2.
Dane, jakie powinien zawierać program, określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
3.
Na żądanie Banku podmiot gospodarczy powinien złożyć dokumenty i wyjaśnienia w sprawie danych określonych w ust. 1 i 2.
4.
Okres obowiązywania stawki restrukturyzacyjnej ustala się na czas nie dłuższy niż 3 lata.
Wysokość stawek jednolitych oraz towary, do których produkcji stosuje się te stawki w 1989 r., określa załącznik nr 3 do zarządzenia.
1.
Stawki indywidualne przyznaje się podmiotom gospodarczym dla określonych towarów wymienionych w umowach międzynarodowych.
2.
Informacji w sprawie stawek indywidualnych udziela Bank.
3.
Podmioty gospodarcze mogą wystąpić o zmianę wysokości stawki indywidualnej. Wnioski w sprawie zmiany wysokości stawki indywidualnej należy składać w Banku. Przy zmianie wysokości stawek indywidualnych uwzględnia się dane przedstawione przez podmiot gospodarczy, określone w załączniku nr 4 do zarządzenia.
1.
Dochody przypadające Funduszowi wpłaca się na prowadzony przez Bank rachunek, którego nazwę, numer oraz ustalone w jego ramach subkonta, odpowiadające poszczególnym tytułom wpłat, określa załącznik nr 5 do zarządzenia.
2.
Bank udostępnia podmiotom gospodarczym formularze, na podstawie których dokonuje się, po ustaleniu stawek stosownie do art. 13 i 14, wypłat środków Funduszu.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 1989 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

  2 (skreślony).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

DANE, JAKIE POWINIEN ZAWIERAĆ PROGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ RESTRUKTURYZACYJNYCH

I.

Dane o podmiocie gospodarczym

Lp.WyszczególnienieOsiągnięte w 1988 r.Planowane na:
1989 r.1990 r.1991 r.
1Wartość eksportu ogółem w cenach transakcyjnych (w złotych):
a) do I obszaru płatniczego na

bazie fob franco granica polska

w rublach transferowych

b) do II obszaru płatniczego na

bazie fob franco granica polska

w dolarach USA

2Udział eksportu ogółem w sprzedaży ogółem (w %)
3Wartość eksportu nieopłacalnego do II obszaru płatniczego w cenach transakcyjnych (w złotych)
4Wynik finansowy (w złotych)
5Wskaźnik rentowności
6Dotacje przedmiotowe (w złotych)
7WF w eksporcie do II obszaru płatniczego

II.

Dane do ustalenia stawki restrukturyzacyjnej (dotyczą eksportu do II obszaru płatniczego)

1. Nazwa towaru (grupy towarowej ......... 2. Symbol(e) NTHZ .........
Lp.WyszczególnienieOsiągnięte w 1988 r.Planowane na 1989 r.
3Koszt własny (w złotych)
4Zysk brutto (w złotych)
5Wartość eksportu w cenach transakcyjnych (w złotych)
6Marża jednostki handlu zagranicznego (w złotych)
7Środki z Funduszu Rozwoju Eksportu, wyliczone na podstawie § 4 zarządzenia (w złotych)
8Lata1989 r.1990 r.1991 r.
Wnioskowana stawka restrukturyzacyjna (w %)

III.

Charakterystyka programu restrukturyzacyjnego

1. Przyczyny niskiej efektywności eksportu w sferze:

a) produkcji (kosztów produkcji, technologii, organizacji pracy itp.),

b) handlu zagranicznego (konkurencji cenowej, pozacenowej, koniunktury, ograniczeń w dostępie do rynku, organizacji sprzedaży itp.)

2. Charakterystyka działań zmierzających do poprawy opłacalności produkcji eksportowej i eksportu

3. Przewidywane efekty programu przedsięwzięć restrukturyzacyjnych (poza wymienionymi w części I)

Wyjaśnienia

1. Do danych o podmiocie gospodarczym:

poz. 1: w przypadku eksportu na rachunek producenta - podać dane na podstawie sprawozdania GUS F-01 za okres roczny;

w przypadku eksportu na rachunek jednostki handlu zagranicznego - podać dane z faktur FE i KFE;

poz. 2: relacja danych z wiersza 1 i wiersza 5 działu 2 sprawozdania F-01 do danych z wiersza 1 i wiersza 3, pomniejszonych o dane z wiersza 6 działu 1 sprawozdania F-01;

poz. 3: wartość eksportu, przy którym WF jest większy od 1;

poz. 4: dane z wiersza 17 lub 18 działu 1 sprawozdania F-01 za okres roczny;

poz. 5: relacja danych z wiersza 17 działu 1 do danych z wiersza 02 działu 1 sprawozdania F-01;

poz. 6: dane z wiersza 08 działu 1 F-01;

poz. 7: relacja wartości krajowej eksportu (pole 50 + pole 47 + pole 48 z faktury FE) do wartości w cenach transakcyjnych (pole 44 z faktury FE).

2. Do danych do ustalenia stawki restrukturyzacyjnej:

poz. 3: dane z wiersza 04 i 08 działu 2 F-01;

poz. 4: dane z wiersza 17 działu 1 F-01, pomniejszone o zysk osiągnięty ze sprzedaży w kraju i w eksporcie do I obszaru płatniczego;

poz. 5: wartość eksportu obliczona jak w poz. 1 części I;

poz. 6: dane z faktur FE (pole 47, jeżeli w polu 12 jest 1);

poz. 7: dla 1988 r. podać środki pobrane z rachunku wyrównawczego handlu zagranicznego;

poz. 8: stawka procentowa obliczona według wzoru:

poz. 3 + poz. 4 + poz. 6 - poz. 5

--------------------------------------- x 100

poz. 5

3. Kwotę środków pobieranych z Funduszu Rozwoju Eksportu po zrealizowaniu eksportu oblicza się jako iloczyn wartości dewizowej eksportu na warunkach fob port polski lub franco granica polska i restrukturyzacyjnej stawki procentowej do kursu obowiązującego w dniu eksportu, dzielonej przez 100. Pobrane środki pomniejsza się proporcjonalnie w przypadku uznanych reklamacji i zwrotów towarów.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

  3 WYKAZ STAWEK JEDNOLITYCH ORAZ TOWARÓW, DO KTÓRYCH PRODUKCJI STOSUJE SIĘ TE STAWKI W 1989 R.

Lp.Symbol Nomenklatury towarowej handlu zagranicznegoNazwa towaru (grupy towarowej)Wysokość stawki w %
I obszar płatniczyII obszar płatniczy
12345
113513Część I. Towary rolno-spożywcze5010
Zioła suszone całe – owoce i nasiona
223 (bez: 231, 2321, 2331, 2332, 23391, 23392, 23393, 233973, 23394, 234)Wyroby przemysłu spożywczego część I (bez produktów przemysłu mięsnego – część I, skór surowych zakonserwowanych dla przemysłu garbarskiego z białoskórnictwem, drobiu bitego, przetworów z drobiu, wątroby drobiowej przetłuszczonej, podrobów drobiowych jadalnych, części tuszek jadalnych innych, pierza i puchu, łapek drobiowych, produktów połowów i przetworów rybnych)5010
3231 (bez 2313600)Produkty przemysłu mięsnego – część I (bez mięsa surowego z dziczyzny)5015
424 (bez: 2443, 246)Wyroby przemysłu spożywczego – część II (bez wyrobów spirytusowych czystych i gatunkowych, przetworów owocowych, warzywnych i grzybowych)5010
5246 (bez: 246162)Przetwory owocowe, warzywne i grzybowe (bez solonych grzybów spożywczych)10015
625Wyroby przemysłu spożywczego – część III5010
740 (bez: 4071, 4073, 4074, 4075)Produkty upraw polowych i łąkowych (bez siana, słomy, wikliny i trzciny)5010
841Produkty ogrodnictwa10015
942 (bez: 42131, 421341, 4253)Produkty hodowli (bez bydła rzeźnego, koni rzeźnych i skór surowych zakonserwowanych dla przemysłu futrzarskiego i filcowego)5010
1042131Bydło rzeźne5015
11421341Konie rzeźne5
12081Część II. Towary pozostałe5
Maszyny, urządzenia do robót budowlanych, drogowych i melioracyjnych
131136Sprzęt elektrotechniczny gospodarstwa domowego przeznaczenia osobistego5
14115Wyroby przemysłu elektronicznego, teletechnicznego10
151322Środki do prania i mycia5
16142Cement, klinkier oraz spoiwa osobno nie wymienione5
17174 (bez: 1744)Meble i wyroby stolarskie (bez półwyrobów meblarskich)7
18177Wyroby z drewna pozostałe oraz wyroby z wikliny7
191917Tkaniny bawełniane i bawełnopodobne wykończone (bez kordowych i transporterowych)5
201927Tkaniny wełniane i wełnopodobne wykończone7
21193Wyroby przemysłu włókien łykowych13
22194Wyroby przemysłu jedwabniczego7
23195Wyroby przemysłu tkanin dekoracyjnych10
24201Wyroby dziewiarskie i pończosznicze10
25211Odzież i bielizna osobista z tkanin15
26218Wyroby przemysłu odzieżowego pozostałe7
27222Obuwie (z wyjątkiem gumowego)15
28223Wyroby futrzarskie oraz odzież skórzana10
29227Wyroby przemysłu skórzanego pozostałe10
302882410Meble regionalne i artystyczne z drewna, wikliny i pozostałych surowców7

ZAŁĄCZNIK Nr  4

DANE PRZEDSTAWIANE PRZEZ PODMIOT GOSPODARCZY UBIEGAJĄCY SIĘ O ZMIANĘ WYSOKOŚCI STAWKI INDYWIDUALNEJ

1. Nazwa towaru (grupy towarowej)

2. Symbol Nomenklatury towarowej handlu zagranicznego

3. Kraj przeznaczenia

4. Pozycja protokołu handlowego

5. Ilość, jednostka miary

6. Stawka indywidualna przyznana

7.*) Koszt własny (w złotych)

8. Zysk brutto (w złotych)

9. Wartość eksportu (w rublach transferowych)

10. Cena dewizowa (w rublach transferowych)

11. Wartość eksportu w cenach transakcyjnych (w złotych)

12. Marża jednostki handlu zagranicznego (w złotych)

13. Wnioskowana stawka indywidualna (w %)

14. Stawka wykorzystywana w roku poprzednim (w %)

______

*) Dane określone pod lp. 7-12 podaje się w odniesieniu do roku, w którym ma obowiązywać zmieniona stawka indywidualna, oraz w odniesieniu do roku poprzedniego.

Wyjaśnienia

poz. 6 - stawka została wyznaczona dla eksportu nieopłacalnego;

poz. 7 - część kosztu własnego (z wiersza 02 działu 1 sprawozdania F-01) zaangażowanego w produkcji towarów wymienionych w protokole handlowym zgodnie z poz. 4;

poz. 8 - część zysku brutto (z wiersza 17 działu 1 F-01) w produkcji towarów wymienionych w protokole handlowym zgodnie z poz. 4;

poz. 9 - wartość eksportu na warunkach fob port polski lub franco granica polska;

poz. 10 - cena jednostkowa lub średnia dla grupy towarowej;

poz. 11, 12- według faktury FE;

poz. 13 - stawka procentowa obliczona według wzoru:

poz. 7 + poz. 8 + poz. 12 - poz. 11

---------------------------------------- x 100

poz. 11

Kwotę środków pobieranych z Funduszu Rozwoju Eksportu po zrealizowaniu eksportu oblicza się jako iloczyn wartości dewizowej nieopłacalnego eksportu w danej pozycji protokołu handlowego i indywidualnej stawki procentowej do kursu waluty obcej obowiązującego w dniu eksportu, dzielonej przez 100. Pobrane środki pomniejsza się proporcjonalnie w przypadku uznanych reklamacji i zwrotów towarów.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

NAZWA I NUMER RACHUNKU FUNDUSZU ROZWOJU EKSPORTU ORAZ NUMERY SUBKONT

Nazwa rachunku: Fundusz Rozwoju Eksportu

Numer rachunku: 401054-228-71

SubkontaTytuły wpłat*)
401054-228-711Cła przywozowe
401054-228-712Różnice cen w imporcie
401054-228-716Przetargi walutowe
401054-228-713Dywidendy
401054-228-714Sprzedaż udziałów w spółkach
401054-228-715Przetargi towarów importowanych
401054-228-717Inne wpływy

*) Tytuły wpłat określone kolejno w art. 3 pkt 1-7 ustawy z dnia 15 lutego 1989 r. o Funduszu Rozwoju Eksportu (Dz. U. Nr 6, poz. 32).

1 § 3 skreślony przez § 1 zarządzenia z dnia 1 lutego 1990 r. (M.P.90.4.33) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 lutego 1990 r.
2 Załącznik nr 1 skreślony przez § 1 zarządzenia z dnia 1 lutego 1990 r. (M.P.90.4.33) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 lutego 1990 r.
3 Załącznik nr 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 31 października 1989 r. (M.P.89.37.295) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 listopada 1989 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 12 grudnia 1989 r. (M.P.89.41.334) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 grudnia 1989 r.