Zm.: zarządzenie w sprawie wykazu prac wykonywanych przez nauczycieli i nauczycieli akademickich w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych oraz zasad wypłacania dodatku za te prace.

Monitor Polski

M.P.1978.11.41

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 marca 1978 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 12 marca 1978 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu prac wykonywanych przez nauczycieli i nauczycieli akademickich w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych oraz zasad wypłacania dodatku za te prace.

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 27 kwietnia 1972 r. - Karta praw i obowiązków nauczyciela (Dz. U. z 1972 r. Nr 12, poz. 89, z 1974 r. Nr 22, poz. 131 i z 1977 r. Nr 11, poz. 43) oraz § 19 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1972 r. w sprawie uposażenia nauczycieli i nauczycieli akademickich (Dz. U. Nr 16, poz. 115) zarządza się, co następuje:
W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 lipca 1974 r. w sprawie wykazu prac wykonywanych przez nauczycieli i nauczycieli akademickich w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych oraz zasad wypłacania dodatku za te prace (Monitor Polski Nr 29, poz. 176) wprowadza się następujące zmiany:
1)
skreśla się lp. 6,
2)
dodaje się lp. 14 w brzmieniu:

"III 14. Prace pod ziemią górnictwo".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.