§ 1. - Zm.: zarządzenie w sprawie wprowadzania do ewidencji gruntów zmian we władaniu gruntami.

Monitor Polski

M.P.1964.17.80

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1964 r.
§  1.
W zarządzeniu Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 13 maja 1960 r. w sprawie wprowadzania do ewidencji gruntów zmian we władaniu gruntami (Monitor Polski z 1960 r. Nr 46, poz. 222 oraz z 1962 r. Nr 48, poz. 234) wprowadza się następującą zmianę:

w § 2 wyrazy "do dnia 31 grudnia 1963 r." zastępuje się wyrazami "do dnia 31 grudnia 1965 r."